VI/Extensions

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
OOo Extensions project

Please view the wiki usage guidelines
before contributing.

Categories:

Pages:

Extensions on the main site

Extensions in other languages:
ES - FR - IT - JA - NL - OC -

Bản dịch có thể không hiện thời: ngôn ngữ chính còn lại là tiếng Anh.

Phần mở rộng OpenOffice.org

Dứ án OpenOffice.org cho phép phát triển các phần mở rộng độc lập thuộc nhóm ba. Các phân loại phần mở rộng nằm trong một phạm vi rộng rãi, từ thư viện Basic, gói chứa vĩ lệnh Java, JavaScript hay Python đến các phần mở rộng phức tạp dưới dạng thành phần UNO được thực hiện bằng Java, C++ hay Python. Ngay cả phân loại cuối cùng này chia ra nhiều thành phần UNO chung mà cung cấp các bản thực hiện mới cho vùng chức năng đã tồn tại, hoặc các thành phần chuyên dụng như Phần bổ trợ Calc, Phần bổ sung, DataPilot, Phần bổ trợ Chart, hay thành phần ngôn ngữ (v.d. Công cụ kiểm tra chính tả, Công cụ gạch nối từ hay Từ điển đồng nghĩa).

Dự án Phần mở rộng (Extensions) cung cấp:

Mời bạn tham gia:

Bản địa hoá

Dự án Phần mở rộng phải hợp tác thành công với các công đồng ngôn ngữ mẹ đẻ để hỗ trợ sự phát triển thuộc nhóm ba. Chúng tôi hoan nghênh các bạn quan tâm đến cung cấp bản dịch cho bất kỳ Phần mở rộng, trang Web hay trang wiki liên quan đến dự án này.

Mỗi ngôn ngữ có một thư mục riêng trong Wiki này, dùng mã ngôn ngữ, v.d. http://wiki.services.openoffice.org/wiki/vi/. Để dịch một trang wiki:

  • Trong khung bên, tạo một liên kết tới trang dịch, theo mẫu « mã_ngôn_ngữ/tên_trang », v.d. « vi/Extensions », và dùng mã ngôn ngữ làm tên liên kết
  • Dịch trang gốc
  • Theo dõi trang gốc để cập nhật bản dịch một cách đều đặn

Một số phân loại Phần mở rộng

  • Phần bổ trợ Calc cung cấp các chức năng dựng sẵn mà có thể được sử dụng trực tiếp trong hộp thoại hàm bình thường trong mô-đun Calc.
  • Phần bổ sung diễn tả các thành phần cung cấp chức năng mới và bình thường có sẵn bản hợp nhất giao diện đồ họa (v.d. mục trình đơn mới hay trình đơn hoàn toàn mới, thanh công cụ mới).
  • DataPilot cung cấp nguồn dữ liệu mới có thể được sử dụng một cách trực tiếp trong hộp thoại DataPilot trong mô-đun Calc.
  • Phần bổ trợ Chart cung cấp các kiểu sơ đồ mới.
  • Thành phần ngôn ngữ thì cung cấp bản thực hiện mới của giao diện đã biết mà có thể được sử dụng một cách trực tiếp trên giao diện đồ họa bình thường.
  • Kể từ OpenOffice.org 2.0.4, có hỗ trợ các phần mở rộng khác mã nguồn (v.d. mẫu, tốc ký)

Tham khảo

Personal tools