User:Zhangxiaofei

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
  • Name: Zhang Xiaofei
  • OOo: Zhangxiaofei
  • IRC Nick: FelixZ/zhangxiaofei
  • Email: Mailto zhangxiaofei.PNG
  • Working as:
    • Software Engineer in Framework Team
  • Timezone: UTC+8
Personal tools