Berichten en invoervakken (Apache OpenOffice Runtime-bibliotheek)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Apache OpenOffice BASIC verschaft de functies MsgBox en InputBox als basis voor communicatie met de gebruiker.

Berichten weergeven

MsgBox toont een basisvenster met informatie, dat één of meer knoppen kan hebben. In zijn eenvoudigste variant bevat de MsgBox slechts tekst en een knop OK:

MsgBox "Dit is een stukje informatie!"

Het uiterlijk van het venster met informatie kan worden gewijzigd met behulp van een parameter. De parameter verschaft de opties om aanvullende knoppen toe te voegen, de vooraf toegewezen knop te definiëren en een informatie-symbool toe te voegen. De waarden om de knoppen te selecteren zijn:

Documentation note.png Met de conventie dat de symbolische namen, die hieronder worden gegeven, worden geschreven in HOOFDLETTERS om aan te geven dat zij vooraf gedefinieerd zijn, in plaats van gebruikergedefinieerd. De namen zijn echter niet hoofdletter-gevoelig.

De waarden voor het selecteren van de knoppen zijn:

 • 0, MB_OK - knop OK
 • 1, MB_OKCANCEL - knoppen OK en Annuleren
 • 2, MB_ABORTRETRYIGNORE - knoppen Afbreken, Opnieuw proberen en Negeren
 • 3, MB_YESNOCANCEL - knoppen Ja, Nee en Annuleren
 • 4, MB_YESNO - knoppen Ja en Nee
 • 5, MB_RETRYCANCEL - knoppen Opnieuw proberen en Annuleren

Tel één van de volgende waarden bij de waarde van de parameter uit de lijst van selecties voor de knoppen op om een knop als standaardknop in te stellen. Bijvoorbeeld: om de knoppen Ja, Nee en Annuleren (waarde 3) te maken, waarbij Annuleren de standaard (waarde 512) is, is de parameterwaarde 3 + 512 = 515. De uitdrukking MB_YESNOCANCEL + MB_DEFBUTTON3 is moeilijker te schrijven, maar makkelijker te begrijpen.

 • 0, MB_DEFBUTTON1 - Eerste knop is de standaardwaarde
 • 256, MB_DEFBUTTON2 - Tweede knop is de standaardwaarde
 • 512, MB_DEFBUTTON3 - Derde knop is de standaardwaarde

Tenslotte zijn de volgende symbolen voor informatie beschikbaar en kunnen ook worden weergegeven door de waarde op te tellen bij de relevante waarden voor de parameters:


 • 16, MB_ICONSTOP - Stopteken
 • 32, MB_ICONQUESTION - Vraagteken
 • 48, MB_ICONEXCLAMATION - Uitroepteken
 • 64, MB_ICONINFORMATION - pictogram Tip

De volgende aanroep geeft een venster met informatie weer met de knoppen Ja en Nee (waarde 4), waarvan de tweede knop (Nee) is ingesteld als de standaard waarde (waarde 256) en waarin ook een vraagteken staat (waarde 32), 4+256+32=292.

MsgBox "Wilt u doorgaan?", 292
' of,
MsgBox "Wilt u doorgaan?", MB_YESNO + MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONQUESTION
Weergave van het venster met informatie

Als een venster met informatie meerdere knoppen bevat, dan zou een terugkeerwaarde moeten worden bevraagd om te bepalen welke knop ingedrukt werd. De volgende terugkeerwaarden zijn in dit geval beschikbaar:

 • 1, IDOK - OK
 • 2, IDCANCEL - Annuleren
 • 3, IDABORT - Afbreken
 • 4, IDRETRY - Opnieuw proberen
 • 5, IDIGNORE - Negeren
 • 6, IDYES - Ja
 • 7, IDNO - Nee

In het vorige voorbeeld zou het controleren van de teruggegeven waarden als volgt kunnen:

Dim iVak as Integer
iVak = MB_YESNO + MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONQUESTION
If MsgBox ("Wilt u doorgaan?", iVak) = IDYES Then
' of,
If MsgBox ("Wilt u doorgaan?", 292) = 6 Then
 ' knop Ja ingedrukt
Else
 ' knop Nee ingedrukt
End IF

In aanvulling op de informatietekst en de parameter voor het opmaken van het informatievenster, kan MsgBox ook een derde parameter toestaan, die de tekst voor de titel van het venster definieert:

MsgBox "Wilt u doorgaan?", 292, "Titel vak"

Indien er geen titel voor het vak wordt gespecificeerd, is de standaard “soffice”.

Invoervak voor het bevragen van eenvoudige tekenreeksen

De functie InputBox vraagt eenvoudige tekenreeksen van de gebruiker. Het is daarom een eenvoudig alternatief om dialoogvensters te configureren. InputBox kan drie standaard parameters ontvangen:

 • Een informatieve tekst.
 • Een titel voor het vak.
 • Een standaardwaarde die kan worden toegevoegd aan het invoergebied.
InvoerWaarde = InputBox("Voer alstublieft een waarde in:", "Test", "standaardwaarde")
Weergave van het invoervak
 • De dimensies van het venster InputBox kunnen niet worden gewijzigd.
 • Als de gebruiker op de knop OK klikt, geeft de InputBox de tekenreeks terug die getypt is door de gebruiker (of de standaard tekenreeks als die niet werd gewijzigd).
 • Als de gebruiker op de knop Annuleren drukt of het venster sluit, geeft de InputBox een lege tekenreeks terug.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools