Foutafhandeling

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Correcte afhandeling van foutsituaties is een van de meest tijdrovende taken van programmeren. Apache OpenOffice BASIC verschaft een aantal gereedschappen om de foutafhandeling te vereenvoudigen.

De instructie On Error

De instructie On Error is de sleutel voor elke foutafhandeling:

Sub Test
 On Error Goto ErrorHandler
 ' ... voer een taak uit gedurende welke een fout zou kunnen optreden
 Exit Sub
 ErrorHandler: 
  ' ... individuele code voor foutafhandeling
End Sub

De regel On Error Goto ErrorHandler definieert hoe Apache OpenOffice BASIC doorgaat in het geval van een fout. De opdracht Goto ErrorHandler verzekert u er van dat Apache OpenOffice BASIC de huidige programmaregel verlaat en vervolgens de code ErrorHandler: uitvoert.

De opdracht Resume

De opdracht Resume Next vervolgt het programma vanaf de regel die volgt op die waarin de fout voorkwam in het programma nadat de code in de foutafhandeling is uitgevoerd:

ErrorHandler:
 ' ... individuele code voor foutafhandeling
 Resume Next

Gebruik de opdracht Resume Proceed om een springpunt te specificeren om het programma door te laten gaan na de foutafhandeling:

ErrorHandler:
 ' ... individuele code voor foutafhandeling
 Resume Proceed
 
Proceed:
 ' ... het programma gaat hier door na de fout

De term Proceed is een label. Het zou bijvoorbeeld A247 kunnen zijn. De syntaxis voor namen van labels is hetzelfde als voor namen van variabelen.

Gebruik de volgende indeling om met een programma door te gaan zonder een foutbericht als er een fout optreedt:

Sub Test
 On Error Resume Next
 ' ... voer een taak uit gedurende welke een fout zou kunnen optreden
End Sub

Gebruik de opdracht On Error Resume Next voorzichtig want het effect ervan is global.

Query's met betrekking tot informatie over fouten

In foutafhandeling is het handig om een beschrijving van de fout te hebben en te weten waar en waarom die fout optrad:

 • De variabele Err bevat een getal dat het type fout identificeert dat optrad.
 • De variabele Error$ bevat een beschrijving van de fout.
 • De variabele Erl bevat het regelnummer waar de fout optrad.

De aanroep

 MsgBox "Fout " & Err & ": " & Error$ & " (regel : " & Erl & ")"

geeft weer hoe de informatie over de fout kan worden weergegeven in een berichtenvenster.

Documentation note.png VBA : Waar VBA de foutberichten samenvat in een global object genaamd Err, verschaft Apache OpenOffice Basic de variabelen Err, Error$ en Erl.


De statusinformatie blijft geldig totdat het programma een opdracht Resume of On Error tegenkomt, waarop de informatie opnieuw wordt ingesteld.

Documentation note.png VBA : In VBA stelt de methode Err.Clear van het object Err de status van een fout opnieuw in nadat er een fout optrad.

In Apache OpenOffice Basic wordt dit gedaan met de opdrachten On Error of Resume.


Tips voor gestructureerde foutafhandeling

Zowel de definitie-opdracht On Error, als de terugkeer-opdracht Resume zijn varianten van de construct Goto.

Als u uw code netjes wilt structureren om te voorkomen dat fouten worden gegenereerd bij het gebruik van deze construct, zou u geen opdrachten voor springen moeten gebruiken, zonder die in de gaten te houden.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de opdracht On Error Resume Next, omdat dit alle openstaande foutmeldingen opheft.

De beste oplossing is om maar één benadering te gebruiken voor foutafhandeling binnen een programma – houdt foutafhandeling gescheiden van de actuele programmacode en spring niet terug naar de oorspronkelijke code nadat de fout optrad.

Het volgende is een voorbeeld van een procedure voor foutafhandeling:

Sub Voorbeeld
 ' Definieer foutafhandeling aan het begin van de functie 
 On Error Goto ErrorHandler  
  ' ... Hier staat de actuele code voor het programma
 On Error Goto 0      ' Deactiveert de foutafhandeling
  ' Einde van reguliere implementatie van het programma
 Exit Sub
 
 ' Beginpunt van de foutafhandeling
 ErrorHandler:        
  ' Controleer welke fout werd verwacht
  If Err = ExpectedErrorNo Then  
   ' ... Verwerk de fout
  Else
   ' ... Waarschuwing voor een onverwachte fout
  End If
 On Error Goto 0      ' Deactiveert de foutafhandeling 
End Sub

Deze procedure begint met de definitie van een foutafhandeling, gevolgd door de eigenlijke programmacode. Aan het einde van de programmacode wordt de foutafhandeling gedeactiveerd door de aanroep On Error Goto 0 en de implementatie van de procedure wordt beëindigd door de opdracht Exit Sub (niet te verwarren met End Sub).

Het voorbeeld controleert eerst of het foutnummer overeenkomt met het verwachte nummer (zoals opgeslagen in de denkbeeldige constante ExpectedErrorNo) en behandelt de fout net zo. Als een andere fout optreedt, geeft het systeem een waarschuwing weer. Het is belangrijk om het foutnummer te controleren, zodat onverwachte fouten kunnen worden herkend.

De aanroep On Error Goto 0 aan het einde van de code herstelt de statusinformatie van de fout (de foutcode in de systeemvariabelen Err) zodat een fout die op een later tijdstip voorkomt toch duidelijk herkend kan worden.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools