Werkbladdocumenten bewerken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Waar het voorgaande gedeelte de hoofdstructuur van werkbladdocumenten beschreef, beschrijft dit gedeelte de services die u in staat stellen eenvoudig toegang te krijgen tot individuele cellen of celbereiken.

Celbereiken

In aanvulling op een object voor individuele cellen (service com.sun.star.table.Cell), verschaft Apache OpenOffice ook objecten die celbereiken vertegenwoordigen. Zulke objecten CellRange worden gemaakt met behulp van de aanroep getCellRangeByName van het object werkblad:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim CelBereik As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets.getByName("Blad 1")
CelBereik = Blad.getCellRangeByName("A1:C15")

Een dubbele punt (:) wordt gebruikt om een celbereik in een werkbladdocument te specificeren. Bijvoorbeeld: A1:C15 vertegenwoordigt alle cellen in de rijen 1 tot en met 15 in de kolommen A, B, en C.

Als de positie van het celbereik alleen tijdens runtime bekend is, gebruik dan de volgende code:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim CelBereik As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets.getByName("Blad 1")
CelBereik = Blad.getCellRangeByPosition(0, 0,  2, 14)

De argumenten van getCellRangeByPosition zijn de positie van de cel linksboven in het bereik, gevolgd door de positie van de cel rechtsonder van hetzelfde bereik.

De locatie van individuele cellen in een celbereik kunnen worden bepaald met behulp van de methode getCellByPosition, waar de coördinaten van de cel linksboven zijn (0, 0). Het volgende voorbeeld gebruikt deze methode om een object te maken van cel C3.

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim CelBereik As Object
Dim Cel As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets.getByName("Blad 1")
CelBereik = Blad.getCellRangeByName("B2:D4")
Cel = CelBereik.GetCellByPosition(1, 1)

Celbereiken opmaken

Net als individuele cellen, kunt u opmaak toepassen op celbereiken met behulp van de service com.sun.star.table.CellProperties. Bekijk Werkbladdocumenten opmaken voor meer informatie en voorbeelden van deze service.

Rekenen met celbereiken

Je kunt de methode computeFunction gebruiken om rekenkundige bewerkingen uit te voeren op celbereiken. De computeFunction verwacht een constante als de parameter die de rekenkundige functie beschrijft die je wilt gebruiken. De geassocieerde constanten worden gedefinieerd in de opsomming com.sun.star.sheet.GeneralFunction. De volgende waarden zijn beschikbaar:

SUM
som van alle numerieke waarden
COUNT
totaal aantal van alle waarden (inclusief niet-numerieke waarden)
COUNTNUMS
totaal aantal van alle numerieke waarden
AVERAGE
gemiddelde van alle numerieke waarden
MAX
grootste numerieke waarde
MIN
kleinste numerieke waarde
PRODUCT
product van alle numerieke waarden
STDEV
standaard afwijking
VAR
variantie
STDEVP
standaardafwijking gebaseerd op de totale populatie
VARP
variantie gebaseerd op de totale populatie

Het volgende voorbeeld berekent de gemiddelde waarde van het bereik A1:C3 en drukt het resultaat af in een berichtenvenster:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim CelBereik As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets.getByName("Blad 1")
CelBereik = Blad.getCellRangeByName("A1:C3")
 
MsgBox CelBereik.computeFunction(com.sun.star.sheet.GeneralFunction.AVERAGE)
Documentation caution.png De functies VAR, VARP en STDVERP geven een onjuiste waarde terug indien toegepast op een juist gedefinieerd bereik. Zie Issue 22625 .

Verwijderen van celinhoud

De methode clearContents vereenvoudigt het proces van het verwijderen van celinhoud en celbereiken met dien verstande dat het slechts één specifiek type van inhoud uit een celbereik verwijderd.

Het volgende voorbeeld verwijdert alle tekenreeksen en de directe opmaak uit het celbereik B2:C3.

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim CelBereik As Object
Dim Vlaggen As Long
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets(0)
CelBereik = Blad.getCellRangeByName("B2:C3")
 
Vlaggen = com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING + _
      com.sun.star.sheet.CellFlags.HARDATTR
 
CelBereik.clearContents(Vlaggen)

De gespecificeerde vlaggen in clearContents komen uit de lijst met constanten com.sun.star.sheet.CellFlags. Deze lijst verschaft de volgende elementen:

VALUE
numerieke waarden die niet zijn opgemaakt als datum of tijd
DATETIME
numerieke waarden die zijn opgemaakt als datum of tijd
STRING
tekenreeksen
ANNOTATION
notities die zijn gekoppeld aan cellen
FORMULA
formules
HARDATTR
directe opmaak van cellen
STYLES
indirecte opmaak
OBJECTS
tekenobjecten die zijn verbonden met cellen
EDITATTR
opmaak van tekens die alleen is toegepast op gedeelten van cellen

U kunt ook de constanten samen toevoegen om verschillende informatie te verwijderen met behulp van een aanroep van clearContents.

Zoeken en vervangen van celinhoud

Werkbladdocumenten verschaffen, net als tekstdocumenten, een functie voor Zoeken & Vervangen.

De objecten voor beschrijvingen voor Zoeken en Vervangen in werkbladdocumenten worden niet direct gemaakt door het documentobject, maar door de lijst Sheets. Het volgende is een voorbeeld van een bewerking Zoeken & vervangen:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim VervangBeschrijving As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets(0)
 
VervangBeschrijving = Sheet.createReplaceDescriptor()
VervangBeschrijving.SearchString = "is"
VervangBeschrijving.ReplaceString = "was"
For I = 0 to Doc.Sheets.Count - 1
   Blad = Doc.Sheets(I)
   Blad.ReplaceAll(VervangBeschrijving) 
Next I

Dit voorbeeld gebruikt de eerste pagina van het document om een ReplaceDescriptor te maken en past die dan in een lus toe op alle pagina's.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools