Hiện trạng

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Tất cả những tập tin này đều được gửi vào hòm thư Vi.OpenOffice.Grp@gmail.com

Các tình nguyện viên tham gia dịch OpenOffice hãy truy cập vào hòm thư và lấy các tập tin chưa dịch về. Nếu ai đã dịch xong, xin cập nhật lại nội dung trang wiki này, hoặc gửi thông báo đến hòm thư cho mọi người cùng biết.

Chúc làm việc vui vẻ.


m242_po/helpcontent2/source/text/smath/01.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 121 192 272
fuzzy: 0 0 n/a
untranslated: 1276 13189 n/a
Total: 1397 13381 272

Tập tin này đã được chia làm 3 tập tin nhỏ hơn là smath01_1.po, smath01_2.po, smath01_3.po

smath01_1.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 117 ( 25%) 810 ( 16%) 1081
fuzzy: 146 ( 32%) 225 ( 4%) n/a
untranslated: 190 ( 41%) 3987 ( 79%) n/a
Total: 453 5022 1081

Nguyễn Thanh Nhàn đang dịch tập tin này.

smath01_2.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 20 ( 4%) 27 ( 0%) 36
fuzzy: 11 ( 2%) 61 ( 1%) n/a
untranslated: 450 ( 93%) 4958 ( 98%) n/a
Total: 481 5046 36

Quang Sáng đang dịch tập tin này

smath01_3.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 40 ( 8%) 56 ( 1%) 83
fuzzy: 12 ( 2%) 75 ( 2%) n/a
untranslated: 411 ( 88%) 3182 ( 96%) n/a
Total: 463 3313 83

Nguyễn Thuỳ Trang đang dịch tập tin này.

swriter_01.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 829 6974 8839
fuzzy: 0 0 n/a
untranslated: 1902 24102 n/a
Total: 2731 31076 8839

Clytie Siddall đang dịch tập tin này. Nó đã được chia nhỏ ra làm nhiều tập tin từ swriter_01_1.po đến swriter_01_4.po để dễ làm.

m242_po/helpcontent2/source/text/shared/01.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 725 1483 2240
fuzzy: 0 0 n/a
untranslated: 3739 43062 n/a
Total: 4464 44545 2240

Tập tin này đã được chia ra làm 9 tập tin nhỏ, tên là shared_01_1.po đến shared_01_9.po

m242_po/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po

type strings words (source) words (translation)
translated: 67 413 527
fuzzy: 0 0 n/a
untranslated: 1226 18988 n/a
Total: 1293 19401 527

Tập tin này được chia ra làm 2 tập tin nhỏ hơn.

Personal tools