حق طبع و نشر

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

این سند تحت مالکیت معنوی مشارکت‌کنندگان آن که اسامی‌شان در قسمت مؤلفین آمده است قرار دارد. شما می‌توانید آن را تحت شرایط نسخه ۳ یا بالاتر از اجازه‌نامه همگانی گنو و یا نسخه ۳.۰ از مجوز CCA توزیع کنید و یا تغییر بدهید.

تمام علایم تجاری داخل این سند به مالکین قانونی آن‌ها تعلق دارد.

مؤلفین

Magnus Adielsson Agnes Belzunce
Bruce Byfield Daniel Carrera
Dick Detwiler Laurent Duperval
Martin Fox Katharina Greif
Tara Hess Peter Hillier-Brook
Lou Iorio John Kane
Stefan A. Keel Michael Kotsarinis
Sigrid Kronenberger Peter Kupfer
Ian Laurenson -
Paul Miller Vincenzo Ponzi
Scott Rhoades Carol Roberts
Iain Roberts Gary Schnabl
Robert Scott Janet M. Swisher
Barbara M. Tobias Jean Hollis Weber
Catherine Waterman Bob Wickham
Linda Worthington      Michele Zarri

باز‌خورد

لطفاً هر گونه نظر و پیشنهاد درباره این سند را مستقیماً به: authors@user-faq.openoffice.org ارسال کنید.

تاریخ انتشار و نسخه نرم‌افزار

منتشر شده در ۱ خرداد ۱۳۸۸ و بر مبنای نسخه ۳ اپن‌آفیس


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools