Writer بستن اسناد و

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


بستن سند

برای بستن سند File > Close را کلیک کنید.

شما همچنین می‌توانید سند را با کلیک‌کردن روی آیکون Close که روی پنجره سند است ببندید. در ویندوز XP این آیکون شبیه X در جعبه قرمزی که در تصویر زیر نشان داده شده به نظر می‌رسد.

اگر بیشتر از یک پنجره اپن‌آفیس باز است هر پنجره مانند نمونه‌ای که در تصویر چپ است به نظر می‌آید. بستن این پنجره دیگر پنجره‌های اپن‌آفیس را باز باقی می‌گذارد.

اگر فقط یک پنجره اپن‌آفیس باز است آن مانند تصویر نمونه سمت راست به نظر می‌آید. در جعبه قرمز به X کوچک مشکی که زیر X بزرگ‌تر است توجه داشته باشید. کلیک کردن X مشکی کوچک، سند را می‌بندد اما اپن‌آفیس را باز باقی می‌گذارد. کلیک کردن X بزرگ اپن‌آفیس را به طور خودکار می‌بندد.

آیکون‌های بستن

اگر سند بعد از آخرین تغییر ذخیره نشده باشد جعبه پیامی نمایش داده می‌شود. انتخاب کنید که آیا می‌خواهید ذخیره شود یا تغییرات خود را دور می‌اندازید.

  • Save: سند ذخیره شده و سپس بسته شده است.
  • Discard: سند بسته شده است و تمام تغییرات پس از آن از دست رفته‌اند.
  • Cancel: هیچ اتفاقی نمی‌افتد و شما به سند بازمی‌گردید.
Documentation caution.png ذخیره نکردن سند می‌تواند به این نتیجه بینجامد که تغییرات اخیر و یا حتا بدتر کل فایل از دست برود.

بستن Writer

برای بستن Writer به طور خودکار File > Exit, را کلیک کنید یا آخرین سند باز را ببندید که در بستن سند شرح داده شد.

اگر تمام اسناد ذخیره شده باشند Writer فوراً بسته می‌شود. اگر تمام اسناد تغییر کرده باشند اما ذخیره نشده باشند پنجره هشداری ظاهر می‌شود. برای ذخیره یا دور انداختن تغییرات از روش [[#بستن سند |بستن سند]] پیروی کنید.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools