اسناد متنی با کاتب نسخه ۳ اپن‌آفیس

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

این بخش دربرگیرنده متن کامل راهنمای کاربر با عنوان OpenOffice.org 3 Writer Guide است که گروه مؤلفین اپن‌آفیس آن را تهیه کرده‌اند و مترجمین از روی متن اصلی آن راهنما ترجمه‌اش کرده‌اند. PDF این کتاب و فصل‌های جداگانه‌اش از مستندات سایت اپن‌آفیس در دسترس است. رو‌نوشتی چاپ‌شده از این کتاب را می‌توانید از دوستان سند باز خریداری فرمایید.

Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages