Da.foreningsdannelse

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Foreningsdannelse

§1 Foreningens navn og formål

stk. 1: Foreningens navn er ”Fællesskabet bag OpenOffice.org i Danmark” forkortet "OpenOffice i Danmark".

stk. 2: Foreningens formål er at samle alle danske interessenter omkring OpenOffice.org og afledte værker samt

 1. udbrede kendskabet til, og brugen af OpenOffice.org programpakken i Danmark
 2. tegne OpenOffice.org's interesser mod omverdenen, herunder kontakt til pressen
 3. overvåge og forsvare OpenOffice.org's rettigheder i Danmark
 4. udvikle og vedligeholde dansk lokalisering af OpenOffice.org, ordbøger, skriftlig dokumentation m.v.
 5. støtte udviklingen af OpenOffice.orgi Danmark og internationalt
 6. pleje danske interesser i de internationale fællesskaber.

Stk. 3: Foreningens hjemsted er København.

§2 Medlemsskab

Stk. 1: Som medlem kan optages privatpersoner, virksomheder samt offentlige og private organisationer, som ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2: Medlemmerne registreres med navn, e-mail adresse samt postadresse. Ved ændringer skal dette ligeledes oplyses til foreningen, således at foreningen kan vedligeholde en medlemsliste.

Stk. 3 Meldemmer kan - ved indmeldelse eller på et hvilket som helst andet tidspunkt - vælge at være anonym. Medlemmet vil i så fald fortsat være registreret i foreningens bogholderi, men medlemmets medlemsskab vil ikke fremgå af offentlige medlemslister.

Stk. 4: Indmeldelse. Bestyrelsen afgør hvordan indmeldelse praktisk sker.

Stk. 5: Udmeldelse. Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens bestyrelse senest med 3 mdr. varsel til regnskabsårets udgang.

Manglende indbetaling af kontingent efter to påmindelser medfører automatisk, at medlemskabet betragtes som ophørt.

§3 Eksklussion

Stk. 1 Eksklusion kan ske, hvis et medlem modarbejder bestyrelsen, foreningen, foreningens formål eller på anden måde gør sig skyldig i handlinger, der kan virke belastende for foreningen. Udelukkelse kan ikke motiveres ved personlige modsætningsforhold, eller ved at et medlem på enkelte punkter er uenig i foreningens politik.

Stk. 2 Eksklusion som følge af forhold nævnt i stk. 1 besluttes af bestyrelsen.

Stk. 3 Et medlem, der foreslås ekskluderet, skal indkaldes til de møder, hvor sagen foreligger til afgørelse og har her ret til at fremlægge sine synspunkter i sagen.

Stk. 4 Eksklusion træder i kraft, når den er besluttet af bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsen har pligt til at oplyse førstkommende generalforsamlingen om ekslusionen.

Stk. 6 Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling. Ønske om prøvning af eksklusionen skal tilstiles bestyrelsen med samme varsel som medlemsforslag til generalforsamlinger jf. §5, stk 7.

§4 Kontingent

Stk. 1: Kontingent. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for hvert regnskabsår, jf dagsordenens punkt 5, på baggrund af forslag fra bestyrelsen og indbetales til foreningen efter bestyrelsens anvisninger.

Stk. 2: Virksomhedsmedlemmer. Virksomheder og organisationer kan indmelde sig med et større antal medlemmer under samme navn.

Stk. 3: Foreningen kan tage imod frivillige bidrag.

§5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes til afholdelse inden udgangen af marts måned af bestyrelsen med 30 dages varsel.

Stk. 3: Mødeberettigede:

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4: Tale- og stemmeberettigede:

Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle repræsenterede medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Virksomhedsmedlemmer stemmer med det antalt medlemmer de har indmeldt og dermed repræsenterer. Dog kan et enkelt medlem ikke repræsentere mere end hvad der svarer til 10% af de stemmeberettigede.

Stk. 5: Afstemning:

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk. 6: Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Stk. 7: Generalforsamlingens afholdelse

Dagsorden: På ordinære generalforsamlinger er følgende dagsordenspunkter obligatoriske:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beslutning om mødets lovlighed
 3. Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af planer for det kommende år
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Vedtagelse af budget og kontingenter
 6. Valg af bestyrelse
  a) Valg af formand
  b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlem
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

Stk. 8: Forslag fra medlemmer kan indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag til afstemning udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutning om forhold, som ikke er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført og behandles under dagsorden punkt 7.

Stk. 9: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 10: Den valgte referent udarbejder referat ofg underskriver det. Referatet offentliggøres overfor medlemmerne.

Stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen til afholdelse mindst en og højst to måneder efter at mindst 33 procent af medlemmerne har anmodet skriftligt om det med angivelse af konkret og begrundet forslag til dagsorden..

§6 Bestyrelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen

Stk. 2: Bestyrelsen består af formanden, som vælges direkte af generalforsamlingen for et år af gangen, samt mindst 2 og højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For at tilsikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet vil der fra og med foreningens 3. ordinære generalforsamling alene være halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Af beslutningsreferatet skal fremgå fremmøde. Beslutningsreferater skal gøres tilgængelig for offentligheden.

Stk. 5: Bestyrelsen disponerer over foreningens formue inden for rammerne af foreningens formål, jf. §1. Alle dispositioner ud over daglig kontorhold skal behandles på  bestyrelsens møder og dokumenteres i referater jf. stk. 4.

Stk. 6: Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§7 Arbejdsgrupper

Stk. 1: Det daglige foreningsarbejde foregår i arbejdsgrupper.

Stk. 2: Bestyrelsen nedsætter et antal arbejdsgrupper til varetagelse af det daglige arbejde i foreningen. Bestyrelsen udpeger formand/kontaktperson for alle arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne fastsætter selv deres arbejdsform og forretningsorden og supplerer sig selv med medlemmer efter behov.

Stk. 3: Alle arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen og skal aflægge statusrapport efter bestyrelsens retningslinjer.

§8 Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§9 Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen kan beslutte at foreningen skal drives uden nogen økonomi, hvilket i praksis eliminerer behovet for et regnskab.

Stk. 2: Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 3: Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes i aktiver, som giver betryggende sikkerhed, idet formålet med formueadministrationen er formuens bevarelse.

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt almennyttige aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

Personal tools