Vi.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 02:33, 13 February 2009 by Vdquynh (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Dự án Việt hóa OOo

Catégories:

Pages:


Trang Vi trên OpenOffice.org (chưa cập nhật)


Trang wiki này đã được viết từ ngày 22 tháng 10 năm 2006 nhằm phối hợp hoạt động của cộng đồng người Việt Nam trong việc phát triển dự án Việt hoá và sử dụng OpenOffice.org.


Liên hệ với chúng tôi như thế nào ?

Nếu bạn muốn đóng góp hay theo dõi thông tin, hãy đăng ký các hộp thư chung sau :

  • Vi.OpenOffice.Grp@gmail.com, mật khẩu: viethoaopenoffice : Đây là hộp thư chung được lập ra để trao đổi và chia sẻ các tập tin cần dịch giữa các tình nguyện viên tham gia vào dự án.
  • users @ vi.openoffice.org : đây là hộp thư thảo luận của người dùng về OpenOffice.org và tiểu dự án Vi.OpenOffice.org. Để đăng ký, bạn chỉ cần gửi một mail cho địa chỉ users-subscribe (at) vi.openoffice.org. Hiện nay số lượng email trên hộp thư này chưa nhiều.
  • l10n @ vi.openoffice.org : l10n có nghĩa là localization ; đây là hộp thư (list) chủ yếu để trao đổi mọi công việc bản địa hoá OOo bằng tiếng Việt. Để đăng ký, bạn chỉ cần gửi một mail cho địa chỉ l10n-subscribe (at) vi.openoffice.org. Hiện nay số lượng email trên hộp thư này chưa nhiều.
  • vi-VN : đây là một mailing-list của nhóm Việt hóa phần mềm tự do, trong đó không chỉ đề cập đến Việt hóa phần mềm OOo mà còn liên quan đến các phần mềm tự do khác như trình duyệt web Firefox, chẳng hạn. Bạn có thể xem các post một cách tự do ở địa chỉ http://groups-beta.google.com/group/vi-VN
  • Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với một người trong nhóm chúng tôi, bạn có thể viết thư cho chị Clytie Siddal theo địa chỉ clytie (at) riverland.net.au

Danh sách các thành viên trong nhóm

Bây giờ cần làm gì ?

Trước mắt ta cần dịch nốt phần Trợ Giúp sang tiếng Việt. Vào 4/3/2008, OpenOffice 2.4 sẽ ra mắt. Thời gian cũng như công việc đều không quá nhiều. Hi vọng phiên bản 2.4 của OpenOffice Việt sẽ được Việt hóa hoàn chỉnh. Nếu bạn quan tâm, có thể liên hệ với chúng tôi.

Tham khảo các tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org


Personal tools