NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VDB

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


VDB

Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een variabele degressieve afschrijving.

Syntaxis:

VDB(originelekosten; restwaarde; levensduur; periodestart; periodeeind; factor; nietlineair)

originelekosten: de initiële kosten van de activa.
restwaarde: is de waarde aan het einde van de afschrijving (soms de restwaarde van de activa genoemd).
levensduur: het aantal jaren waarover de activa wordt afgeschreven.
periodestart, periodeeind: het numer van het begin- en eindjaar dat de periode definieert waarvoor de afschrijving moet worden berekend. Dit mogen breukgetallen zijn, van 0 tot en met levensduur.
factor: de factor die moet worden ingesteld voor de afschrijvingsrente (2 indien weggelaten).
nietlineair: WAAR om te voorkomen dat VDB een lineaire afschrijving gebruikt (ONWAAR indien weggelaten - dat is: indien weggelaten, zal lineaire afschrijving worden gebruikt als dat wenselijk is)


VDB gebruikt een vaste rente, om de afschrijving te berekenen. Als factor = 2 is dit de degressieve afschrijvingsmethode (omdat het het dubbele is van de koers van de lineaire afschrijving die de activa naar nul zou afschrijven). De koers wordt aangegeven door:
rente = factor / levensduur.
De afschrijving voor elk wordt berekend aan het einde van het jaar als:
boekwaarde_aan_begin_van_het_jaar * rente.
Als echter lineaire afschrijving tot en met restwaarde groter zou zijn dan dit, zal dat in plaats hiervan worden gebruikt. Lineaire afschrijving tot en met restwaarde voor het jaar wordt opgegeven als:
(boekwaarde_aan_begin_van_het_jaar - restwaarde) / resterende_levensjaren.
To prevent the book value falling below salvagevalue, Afschrijving voor een jaar wordt berekend als:
boekwaarde_aan_begin_van_het_jaar - restwaarde, om te voorkomen dat de boekwaarde minder dan de restwaarde zal zijn.


Dit definieert boekwaarden aan het einde van elk jaar. VDB geeft de afschrijving terug voor de periode periodestart tot en met periodeeind. 0 is het begin van het leven van de activa, en levensduur het einde. Dus de periode 0 tot en met 2 geeft de afschrijving terug in de eerste twee jaren van het leven van de activa. De afschrijving wordt berekend als de boekwaarde op periodestart minder dan de boekwaarde op periodeeind.
Fracties zijn toegestaan: de periode 1,25 tot en met 3,5 geeft de afschrijving terug vanaf het einde van het eerste kwartaal in het tweede jaar tot het einde van het tweede kwartaal in het vierde jaar. De boekwaarde voor een fractionele periode wordt gevonden door lineaire interpolatie van de eindejaars boekwaarden.


Het teruggeven getal voor de afschrijving wordt altijd afgerond op 2 plaatsen achter de komma.

Voorbeeld:

Calc vdb graph1.png

VDB(100000; 5000; 10; 0; 1)

geeft 20000 terug in valutaeenheden, de afschrijving in het eerste jaar - dat is 100000 * 2 / 10 (dubbele degressieve afschrijving).

VDB(100000; 5000; 10; 0; 2)

geeft 36000 terug in valutaeenheden, de afschrijving in de eerste twee jaren - dat is 20000 in het eerste jaar plus 80000 * 2 / 10 (dubbele degressieve afschrijving).

VDB(100000; 5000; 10; 1,5; 2,5)

geeft 14400 terug in valutaeenheden, de afschrijving vanaf halverwege het tweede jaar tot en met halverwege het derde jaar. De boekwaarde voor periode = 1 is 80000 en voor periode = 2 is 64000. Met behulp van lineaire interpolatie is de boekwaarde voor periode = 1,5 is 64000 + (80000-64000) * 0,5 = 72000; hetzelfde geldt voor de boekwaarde voor periode = 2,5 is 57600. De teruggegeven afschrijving is het verschil tussen deze boekwaarden, dat is 72000 - 57600 = 14400.

VDB(100000; 5000; 10; 7; 8)

geeft 5303,60 terug in valutaeenheden, de afschrijving in het 8e jaar. De boekwaarde aan het begin van het 8e jaar is 20910,80 (100000 - VDB(100000; 5000; 10; 0; 7)). De lineaire afschrijving (blauwe lijn) is (20910,80 - 5000)/3 = 5303,60, welke groter is dan de dubbele degressieve afschrijving (rode lijn; het is boven de blauwe lijn omdat de afschrijving minder is).

VDB(100000; 5000; 10; 9; 10)

geeft 5303,60 terug in valutaeenheden, zoals hierboven; lineaire afschrijving is constant.

VDB(100000; 5000; 10; 0; 10; 2; WAAR)

geeft 89262,58 terug in valutaeenheden. Met lineaire afschrijving uitgeschakeld komt de totale afschrijving over de levensduur tekort voor de vereiste 95000 om de boekwaarde tot 5000 te kunnen reduceren (rode lijn).


Calc vdb graph2.png

VDB(100000; 20000; 10; 0; 1)

geeft 20000 terug in valutaeenheden, de afschrijving in het eerste jaar - dat is 100000 * 2 / 10 (dubbele degressieve afschrijving).

VDB(100000; 20000; 10; 7; 8)

geeft 971,52 terug in valutaeenheden, net genoeg om de boekwaarde af te kappen op de restwaarde (blauwe lijn).

VDB(100000; 20000; 10; 8; 10)

geeft 0 terug in valutaeenheden; er is geen verdere afschrijving mogelijk.


Problemen:

  • Afronden van het resultaat tot 2 plaatsen achter de komma volgt de praktijk van Excel, maar is ongelukkig voor hen wier valuta normaal gesproken niet wordt weergegeven met 2 plaatsen achter de komma.
  • VDB(100000;20000;10;7,25;7,75) geeft een foutief resultaat terug in Excel en in Calc (elk een ander). Dit schijnt alleen fractionele perioden te beïnvloeden voor het jaar waarin de afschrijving wordt afgesloten. Zie Issue 91651 .

Zie ook

Personal tools