Werken met formulieren

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 15:45, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Apache OpenOffice formulieren mogen tekstvelden, keuzelijsten, radioknoppen en een scala aan andere besturingselementen bevatten, welke direct worden ingevoegd in een tekst- of werkbladdocument. De werkbalk Besturingselementen wordt gebruikt voor het bewerken van formulieren.

Een formulier in Apache OpenOfficekan één van twee modi aannemen: de ontwerpmodus en de weergavemodus. In ontwerpmodus kan de positie van besturingselementen worden gewijzigd en hun eigenschappen kunnen worden bewerkt met behulp van een venster voor eigenschappen.

De werkbalk Besturingselementen wordt ook gebruikt voor het schakelen tussen die modi.

Bepalen van object Formulieren

Apache OpenOffice plaatst de besturingselementen van een formulier op het niveau van een object van een tekening. Het actuele object formulier kan worden benaderd via de lijst Forms op niveau van het object tekening. De objecten worden als volgt benaderd in tekstdocumenten:

Dim Doc As Object
Dim DrawPage As Object
Dim Formulier As Object
 
Doc = ThisComponent
DrawPage = Doc.DrawPage
Formulier = DrawPage.Forms.GetByIndex(0)

De methode GetByIndex geeft het formulier weer met het index-getal 0.

Bij het werken met werkbladdocumenten is een tussenstation nodig, de lijst Sheets, omdat de niveaus voor de tekeningen niet direct in het document zijn gelegen, maar in de individuele werkbladen:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim DrawPage As Object
Dim Formulier As Object
 
Doc = ThisComponent
Blad = Doc.Sheets.GetByIndex(0)
DrawPage = Blad.DrawPage
Formulier = DrawPage.Forms.GetByIndex(0)

Zoals al werd gesuggereerd door de methodenaam GetByIndex kan een document verschillende formulieren bevatten. Dit is bijvoorbeeld handig als de inhoud van verschillende gegevensbronnen worden weergegeven binnen één document, of als een relatie van een gegevensbron wordt weergegeven binnen een formulier. De optie voor het maken van sub-formulieren wordt mede voor dit doel verschaft.

De drie aspecten van een besturingselement van een formulier

Een besturingselement van een formulier heeft drie aspecten:

 • Het Model van het besturingselement is het sleutel-object voor de programmeur in Apache OpenOffice BASIC bij het werken met besturingselementen voor formulieren.
 • Het tegengestelde hiervan is de View van het besturingselement, dat de informatie voor de weergave beheert.
 • Omdat besturingselement formulieren binnen de documenten worden beheerd als een speciaal tekenelement, is er ook een object Shape dat de tekenelement-specifieke eigenschappen van het besturingselement weergeeft (in het bijzonder zijn positie en grootte).

Toegang tot het Model van besturingselement Formulieren

De modellen van de besturingselementen van een formulier zijn beschikbaar via de methode GetByName van het object Form:

Dim Doc As Object
Dim Form As Object
Dim Ctl As Object
 
Doc = ThisComponent
Form = Doc.DrawPage.Forms.GetByIndex(0)
Ctl = Form.getByName("MijnKeuzelijst")

Het voorbeeld bepaalt het model van het besturingselement MijnKeuzelijst, dat is gelegen in het eerste formulier van het huidige geopende tekstdocument.

Als u niet zeker bent van de vorm van een besturingselement, kunt u de optie voor het zoeken door alle vormen voor het vereiste besturingselement gebruiken:

Dim Doc As Object
Dim Forms As Object
Dim Form As Object
Dim Ctl As Object
Dim I as Integer
 
Doc = ThisComponent
Forms = Doc.Drawpage.Forms
 
For I = 0 To Forms.Count - 1
 Form = Forms.GetbyIndex(I)
 If Form.HasByName("MijnKeuzelijst") Then
  Ctl = Form.GetbyName("MijnKeuzelijst")
  Exit Function
 End If
Next I

Het voorbeeld gebruikt de methode HasByName om alle formulieren van een tekstdocument te controleren of zij al dan niet een model van een besturingselement, genaamd MijnKeuzelijst, bevatten. Als een overeenkomend model wordt gevonden, dan wordt een verwijzing daarnaar bewaard in de variabele Ctl en wordt de zoekbewerking beëindigd. Het voorbeeld wordt weergegeven met in-regelige code, voor de duidelijkheid; in de praktijk zoude zoekactie binnen een functie staan, aangeroepen met de naam als een parameter string en inclusief foutafhandeling.

Toegang tot de View van besturingselement Formulieren

Eerst is het geassocieerde model nodig om de weergave van een besturingselement vorm te benaderen. De weergave van het besturingselement kan dan worden bepaald met de hulp van het model en met gebruik van de controller van het document.

Dim Doc As Object
Dim DocCrl As Object
Dim Forms As Object
Dim Form As Object
Dim Ctl As Object
Dim CtlView As Object
Dim I as Integer
 
Doc = ThisComponent
DocCrl = Doc.getCurrentController()
Forms = Doc.Drawpage.Forms
 
For I = 0 To Forms.Count - 1
 Form = Forms.GetbyIndex(I)
 If Form.HasByName("MijnKeuzelijst") Then
  Ctl = Form.GetbyName("MijnKeuzelijst")
  CtlView = DocCrl.GetControl(Ctl)
  Exit Function
 End If
Next I

De vermelde code in het voorbeeld lijkt erg veel op de code die is vermeld in het voorgaande voorbeeld voor het bepalen van het model van het besturingselement. Het gebruikt niet alleen het documentobject Doc maar ook het object document-controller DocCrl die een verwijzing maakt naar het huidige venster van het document. Met de hulp van dit controller-object en het model van het besturingselement gebruikt het dan de methode GetControl om de weergave (variabele CtlView) van het besturingselement van het formulier te bepalen.

Toegang tot het object Shape van besturingselement Formulieren

De methode voor toegang tot de vormobjecten van een besturingselement gebruikt ook het corresponderende niveau van de tekening van het document. Om een bepaald besturingselement vast te stellen, moeten alle tekenelementen van het niveau van de tekening worden doorzocht.

Dim Doc As Object
Dim Shape as Object
Dim I as integer
 
Doc = ThisComponent
 
For i = 0 to Doc.DrawPage.Count - 1
 Shape = Doc.DrawPage(i)
 If HasUnoInterfaces(Shape, "com.sun.star.drawing.XControlShape") Then
  If Shape.Control.Name = "MijnKeuzelijst" Then
   Exit Function
  End If
 End If
Next

Het voorbeeld controleert alle tekenelementen om vast te stellen of zij de interface com.sun.star.drawing.XControlShape ondersteunen, benodigd voor vormen van besturingselementen. Als dat het geval is, controleert de eigenschap Control.Name of de naam van het besturingselement MynKeuzeLijst is. Als dat zo is, beëindigt de functie de zoekbewerking.

Bepalen van de grootte en positie van besturingselementen

Zoals reeds vermeld kan de grootte en positie van besturingselementen worden bepaald met behulp van het geassocieerde object shape. Het besturingselement shape, net zoals alle andere objecten shape, verschaft de eigenschappen Size en Position voor dit doel:

Size (struct)
grootte van besturingselement (gegevensstructuur com.sun.star.awt.Size)
Position (struct)
positie van besturingselement (gegevensstructuur com.sun.star.awt.Point)

Het volgende voorbeeld toont doe de positie en grootte van een besturingselement kan worden ingesteld met behulp van het geassocieerde object Vorm:

Dim Vorm As Object
Dim Punt As New com.sun.star.awt.Point
Dim Grootte As New com.sun.star.awt.Size
 
' ... Initialiseren van object Vorm, zoals eerder weergegeven ...
 
Punt.x = 1000
Punt.y = 1000
Grootte.Width = 10000
Grootte.Height = 10000
 
Vorm.Size = Grootte
Vorm.Position = Punt

Het object Vorm van het besturingselement moet reeds bekend zijn als de code wil werken. Als dat niet het geval is, moet die worden vastgesteld met behulp van de eerder vermelde code.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools