Difference between revisions of "NL/Documentation/BASIC Guide/Styles and Templates"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Opmaakprofielen en sjablonen}} {{NL/Documentation/BASICGuideTOC/v2 |ShowPrevNext=block |ShowPrevPage=block |PrevPage=NL/Documentation/BASIC Guide/StarDesktop |N...")
 
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 29: Line 29:
 
* Presentatieopmaakprofielen
 
* Presentatieopmaakprofielen
  
In {{OOo}} terminology, the different types of styles are called <tt>StyleFamilies</tt> in accordance with the <idl>com.sun.star.style.StyleFamily</idl> service on which they are based. The <tt>StyleFamilies</tt> are accessed by means of the document object:
+
In de terminologie van {{OOo}} worden de verschillende typen profielen <tt>StyleFamilies</tt> genoemd, in overeenstemming met de service <idl>com.sun.star.style.StyleFamily</idl>, waarop zij zijn gebaseerd. Toegang tot de <tt>StyleFamilies</tt> wordt verkregen via het documentobject:
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
 
Dim Doc As Object
 
Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object  
+
Dim Blad As Object  
Dim StyleFamilies As Object  
+
Dim Opmaakprofielen As Object  
Dim CellStyles As Object
+
Dim Celopmaakprofielen As Object
  
 
Doc = ThisComponent
 
Doc = ThisComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
+
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
+
Celopmaakprofielen = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
 
</source>
 
</source>
 +
Het voorbeeld gebruikt de eigenschap <tt>StyleFamilies</tt> van een werkbladdocument om een lijst samen te stellen die alle beschikbare celopmaakprofielen bevat.
  
The example uses the <tt>StyleFamilies</tt> property of a spreadsheet document to establish a list containing all available cell styles.
+
De individuele profielen kunnen direct worden benaderd door middel van een index:
 
+
The individual styles can be accessed directly by means of an index:  
+
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
 
Dim Doc As Object
 
Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
+
Dim Blad As Object
Dim StyleFamilies As Object  
+
Dim Opmaakprofielen As Object  
Dim CellStyles As Object
+
Dim Celopmaakprofielen As Object
Dim CellStyle As Object
+
Dim Celopmaakprofiel As Object
 
Dim I As Integer
 
Dim I As Integer
  
 
Doc = ThisComponent
 
Doc = ThisComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
+
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
+
Celopmaakprofielen = Opmaakprofielen.getByName("CellStyles")
  
For I = 0 To CellStyles.Count - 1
+
For I = 0 To Celopmaakprofielen.Count - 1
   CellStyle = CellStyles(I)
+
   Celopmaakprofiel = Celopmaakprofielen(I)
   MsgBox CellStyle.Name
+
   MsgBox Celopmaakprofiel.Name
 
Next I
 
Next I
 
</source>
 
</source>
  
The loop added since the previous example displays the names of all cell styles one after another in a message box.
+
De lus is toegevoegd omdat het voorgaande voorbeeld de namen van alle celopmaakprofielen, één voor één, weergeeft in een berichtenvenster.
{{Documentation/Note|The reference <tt>CellStyles(I)</tt> corresponds to the method <tt>getByIndex()</tt>, which is optional for these style container objects. It may not be available in all types of documents.
+
 
The method <tt>getByName()</tt> is mandatory, and should always be available.}}
+
{{Note|De verwijzing <tt>CellStyles(I)</tt> correspondeert met de methode <tt>getByIndex()</tt>, die optioneel is voor dit type containerobjecten voor opmaakprofielen. Het zou niet beschikbaar kunnen zijn in alle typen documenten.
=== Details about various formatting options ===
+
De methode <tt>getByName()</tt> is verplicht en zou altijd beschikbaar moeten zijn.}}
 +
 
 +
=== Details over verschillende opties voor opmaak  ===
  
Each type of style provides a whole range of individual formatting properties. Here is an overview of the most important formatting properties and the points at which they are explained:
+
Elk type opmaakprofiel verschaft een groot bereik aan individuele eigenschappen voor opmaak. Hier is een overzicht van de meest belangrijke eigenschappen voor opmaak en de punten waarin zij worden verklaard:
  
* [[Documentation/BASIC Guide/Structure of Text Documents#Character Properties|Character properties]], <idl>com.sun.star.style.CharacterProperties</idl> service
+
* [[NL/Documentation/BASIC Guide/Structure of Text Documents#Character Properties|Eigenschappen voor tekens]], service <idl>com.sun.star.style.CharacterProperties</idl>  
* [[Documentation/BASIC Guide/Structure of Text Documents#Paragraph Properties|Paragraph properties]], <idl>com.sun.star.text.Paragraph</idl> service
+
* [[NL/Documentation/BASIC Guide/Structure of Text Documents#Paragraph Properties|Eigenschappen voor alinea's]], service <idl>com.sun.star.text.Paragraph</idl>  
* [[Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents#Cell Properties|Cell properties]], <idl>com.sun.star.table.CellProperties</idl> service
+
* [[NL/Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents#Cell Properties|Eigenschappen voor cellen]], service <idl>com.sun.star.table.CellProperties</idl>  
* [[Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents#Page Properties|Page properties]], <idl>com.sun.star.style.PageProperties</idl> service
+
* [[NL/Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents#Page Properties|Eigenschappen voor pagina's]], service <idl>com.sun.star.style.PageProperties</idl>  
* [[Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents|Character element properties]], Various services
+
* [[NL/Documentation/BASIC Guide/Formatting Spreadsheet Documents|Eigenschappen voor elementen van tekens]], verschillende services
  
The format properties are by no means restricted to the applications in which these are explained, but instead can be used universally. For example, most of the page properties described in [[Documentation/BASIC Guide/Spreadsheets|Spreadsheets]] can therefore be used not only in {{OOo}} Calc, but also in {{OOo}} Writer.
+
De eigenschappen voor opmaak zijn op geen enkele wijze beperkt tot de toepassing waarin zij worden besproken, maar kunnen in plaats daarvan universeel worden gebruikt. Bijvoorbeeld: de meeste eigenschappen voor pagina's, beschreven in [[NL/Documentation/BASIC Guide/Spreadsheets|Werkbladen]], kunnen daarom niet alleen worden gebruikt in {{OOo}} Calc, maar ook in {{OOo}} Writer.
  
More information about working with styles can be found in the [[Documentation/BASIC_Guide/Structure_of_Text_Documents#Default values for character and paragraph properties|'''Default values for character and paragraph properties''']] section in [[Documentation/BASIC Guide/Text Documents|Text Documents]].
+
Meer informatie over het werken met opmaakprofielen kan worden gevonden in het gedeelte [[NL/Documentation/BASIC Guide/Text Documents|Tekstdocumenten]] in [[NL/Documentation/BASIC_Guide/Structure_of_Text_Documents#Default values for character and paragraph properties|'''Standaardwaarden voor eigenschappen van tekens en alinea's''']]
  
==Templates==
+
==Sjablonen==
Templates are auxiliary documents. They provide a very convenient way to store, maintain, and distribute styles, macros, boiler-plate text, and other useful things.
+
Sjablonen zijn hulpdocumenten. Zij verschaffen een hele handige manier om opmaakprofielen, macro's, vooraf gedefinieerde tekst en andere handige dingen op te slaan, te onderhouden en te distribueren.
===Document and Template Types===
+
===Typen documenten en sjablonen===
Each major type of {{OOo}} document has its own associated template type. In general, and for styles in particular, you can access information within a template in the same way you would access the same information in the associated document type. In other words, code (like the above examples) that works in a particular document type should also work for the associated template type.
+
Elk belangrijk type document van {{OOo}} heeft zijn eigen daaraan geassocieerde type sjabloon. In het algemeen, en in het bijzonder voor opmaakprofielen, u kunt toegang tot de informatie in een sjabloon op dezelfde wijze verkrijgen als voor dezelfde informatie in het overeenkomende type document. Met andere woorden: code (zoals de voorbeelden hierboven) die werkt in een bepaald type document zouden ook moeten werken voor het overeenkomende type sjabloon.
===Automatic Update===
+
===Automatisch bijwerken===
Most template types – Draw templates are the exception have an automatic-update feature. If a style in the template has been changed, and you open a document created with that template, you will see a message asking whether to update the styles in the document. If you click on '''Yes''', the new or changed styles will be copied into the document. Styles deleted from the template are not removed from documents.
+
De meeste typen sjablonen uitgezonderd de sjablonen van Draw – hebben een mogelijkheid om automatisch te worden bijgewerkt. Als een opmaakprofiel in de sjabloon is gewijzigd en u opent een document dat is gemaakt met dat sjabloon, zult u een bericht zien dat u vraagt of u de opmaakprofielen in het document wilt bijwerken. Als u klikt op '''Ja''' dan zullen de nieuwe of gewijzigde opmaakprofielen naar het document worden gekopieerd. Opmaakprofielen die worden verwijderd uit de sjabloon worden niet verwijderd uit de documenten.
  
A problem may arise if you click on '''No''': the styles will not be updated, and the automatic-update feature will be turned off. As of {{OOo}} Version 3.1, this status does not show in the GUI, nor is there any GUI way to re-enable the feature. (For Writer documents only, you can use the [http://extensions.services.openoffice.org/project/templatechanger Template Changer extension] to set this feature again.)
+
Er kan een probleem optreden als u op '''Nee''' klikt: de opmaakprofielen zullen niet worden bijgewerkt en de mogelijkheid om automatisch bij te werken zal worden uitgeschakeld. Vanaf {{OOo}} versie 3.1 wordt deze status niet weergegeven in de GUI, noch is er enige manier in de GUI om deze mogelijkheid weer in te schakelen. (Alleen voor documenten van Writer kunt u de extensie [http://extensions.services.openoffice.org/project/templatechanger Template Changer] gebruiken om deze mogelijkheid weer opnieuw in te schakelen.)
  
The following subroutine, adapted from the Template Changer extension, will re-enable the update feature for all document types.
+
De volgende subroutine, aangepast vanuit de extensie Template Changer, zal de mogelijkheid om bij te werken opnieuw inschakelen voor alle typen documenten.
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
 
Sub FixUpdate
 
Sub FixUpdate

Latest revision as of 14:07, 7 July 2018

Book.png

Opmaakprofielen

Opmaakprofielen zijn benoemde lijsten die attributen voor opmaak bevatten. Zij werken door alle toepassingen van Apache OpenOffice heen en helpen de opmaak significant eenvoudiger te maken. Als de gebruiker een van de attributen van een opmaakprofiel wijzigt, dan past Apache OpenOffice automatisch alle gedeelten in het document aan, afhankelijk van het attribuut. De gebruiker kan daarom, bijvoorbeeld, het lettertype van alle gedeelten met Kop 1 wijzigen door middel van één centrale wijziging in het document. Afhankelijk van het relevante type document, herkent Apache OpenOffice een breed scala verschillende typen opmaakprofielen.

Apache OpenOffice Writer ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Tekenopmaakprofielen
 • Alineaopmaakprofielen
 • Frameopmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen
 • Lijstopmaakprofielen

Apache OpenOffice Calc ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Celopmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen

Apache OpenOffice Impress ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Opmaakprofielen voor elementen van tekens
 • Presentatieopmaakprofielen

In de terminologie van Apache OpenOffice worden de verschillende typen profielen StyleFamilies genoemd, in overeenstemming met de service com.sun.star.style.StyleFamily, waarop zij zijn gebaseerd. Toegang tot de StyleFamilies wordt verkregen via het documentobject:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object 
Dim Opmaakprofielen As Object 
Dim Celopmaakprofielen As Object
 
Doc = ThisComponent
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
Celopmaakprofielen = StyleFamilies.getByName("CellStyles")

Het voorbeeld gebruikt de eigenschap StyleFamilies van een werkbladdocument om een lijst samen te stellen die alle beschikbare celopmaakprofielen bevat.

De individuele profielen kunnen direct worden benaderd door middel van een index:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim Opmaakprofielen As Object 
Dim Celopmaakprofielen As Object
Dim Celopmaakprofiel As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
Celopmaakprofielen = Opmaakprofielen.getByName("CellStyles")
 
For I = 0 To Celopmaakprofielen.Count - 1
 Celopmaakprofiel = Celopmaakprofielen(I)
 MsgBox Celopmaakprofiel.Name
Next I

De lus is toegevoegd omdat het voorgaande voorbeeld de namen van alle celopmaakprofielen, één voor één, weergeeft in een berichtenvenster.

Documentation note.png De verwijzing CellStyles(I) correspondeert met de methode getByIndex(), die optioneel is voor dit type containerobjecten voor opmaakprofielen. Het zou niet beschikbaar kunnen zijn in alle typen documenten.

De methode getByName() is verplicht en zou altijd beschikbaar moeten zijn.

Details over verschillende opties voor opmaak

Elk type opmaakprofiel verschaft een groot bereik aan individuele eigenschappen voor opmaak. Hier is een overzicht van de meest belangrijke eigenschappen voor opmaak en de punten waarin zij worden verklaard:

De eigenschappen voor opmaak zijn op geen enkele wijze beperkt tot de toepassing waarin zij worden besproken, maar kunnen in plaats daarvan universeel worden gebruikt. Bijvoorbeeld: de meeste eigenschappen voor pagina's, beschreven in Werkbladen, kunnen daarom niet alleen worden gebruikt in Apache OpenOffice Calc, maar ook in Apache OpenOffice Writer.

Meer informatie over het werken met opmaakprofielen kan worden gevonden in het gedeelte Tekstdocumenten in Standaardwaarden voor eigenschappen van tekens en alinea's

Sjablonen

Sjablonen zijn hulpdocumenten. Zij verschaffen een hele handige manier om opmaakprofielen, macro's, vooraf gedefinieerde tekst en andere handige dingen op te slaan, te onderhouden en te distribueren.

Typen documenten en sjablonen

Elk belangrijk type document van Apache OpenOffice heeft zijn eigen daaraan geassocieerde type sjabloon. In het algemeen, en in het bijzonder voor opmaakprofielen, u kunt toegang tot de informatie in een sjabloon op dezelfde wijze verkrijgen als voor dezelfde informatie in het overeenkomende type document. Met andere woorden: code (zoals de voorbeelden hierboven) die werkt in een bepaald type document zouden ook moeten werken voor het overeenkomende type sjabloon.

Automatisch bijwerken

De meeste typen sjablonen – uitgezonderd de sjablonen van Draw – hebben een mogelijkheid om automatisch te worden bijgewerkt. Als een opmaakprofiel in de sjabloon is gewijzigd en u opent een document dat is gemaakt met dat sjabloon, zult u een bericht zien dat u vraagt of u de opmaakprofielen in het document wilt bijwerken. Als u klikt op Ja dan zullen de nieuwe of gewijzigde opmaakprofielen naar het document worden gekopieerd. Opmaakprofielen die worden verwijderd uit de sjabloon worden niet verwijderd uit de documenten.

Er kan een probleem optreden als u op Nee klikt: de opmaakprofielen zullen niet worden bijgewerkt en de mogelijkheid om automatisch bij te werken zal worden uitgeschakeld. Vanaf Apache OpenOffice versie 3.1 wordt deze status niet weergegeven in de GUI, noch is er enige manier in de GUI om deze mogelijkheid weer in te schakelen. (Alleen voor documenten van Writer kunt u de extensie Template Changer gebruiken om deze mogelijkheid weer opnieuw in te schakelen.)

De volgende subroutine, aangepast vanuit de extensie Template Changer, zal de mogelijkheid om bij te werken opnieuw inschakelen voor alle typen documenten.

Sub FixUpdate
 Dim oDocSettings as Object
 oDocSettings = ThisComponent.createInstance( "com.sun.star.document.Settings" )
 oDocSettings.UpdateFromTemplate = True
End Sub 'FixUpdate


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools