Difference between revisions of "NL/Documentation/BASIC Guide/Program Overview"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Opmerkingen)
(Markers)
Line 59: Line 59:
 
</source>
 
</source>
  
=== Markers ===
+
=== Markeringen ===
  
A {{OOo}} BASIC program can contain dozens, hundreds, or even thousands of '''markers''', which are names for variables, constants, functions, and so on. When you select a name for a marker, the following rules apply:
+
Een programma in {{OOo}} BASIC kan dozijnen, honderden of zelfs duizenden '''markeringen''' bevatten, wat namen zijn voor variabelen, constanten, functies, enzovoort. Als u een naam selecteert voor een markering zijn de volgende regels van toepassing:
  
* Markers can only contain Latin letters, numbers, and underscores (_).
+
* Markeringen mogen alleen Latijnse letters, getallen en underscores (_) bevatten.
* The first character of a marker must be a letter or an underscore.  
+
* Het eerste teken van een markering moet een letter of een underscore zijn.  
* Markers cannot contain special characters, such as ä â î ß.
+
* Markeringen mogen geen speciale tekens bevatten, zoals ä â î ß.
* The maximum length of a marker is 255 characters.
+
* De maximale lengte van een markering is 255 tekens.
* No distinction is made between uppercase and lowercase characters. The <tt>OneTestVariable</tt> marker, for example, defines the same variable as <tt>onetestVariable</tt> and <tt>ONETESTVARIABLE</tt>.<br/> There is, however, one exception to this rule: a distinction is made between uppercase and lowercase characters for UNO-API constants. More information about UNO is presented in [[Documentation/BASIC Guide/API Intro|Introduction to the {{OOo}} API]].
+
* er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. De markering <tt>EenTestVariabele</tt>, bijvoorbeeld, definieert dezelfde variabele als <tt>eentestVariabele</tt> en <tt>EENTESTVARIABELE</tt>.<br/> Er is echter één uitzondering op deze regel: onderscheidin hoofd- en kleine letters wordt gemaakt voor constanten van de UNO-API. Meer informatie over UNO wordt gepresenteerd in [[NL/Documentation/BASIC Guide/API Intro|Introductie voor de API van {{OOo}}]].
  
  
{{Documentation/Caution|The names of the Basic modules (by default Module1, Module2, etc) are known by Basic on a public [[NL/Documentation/BASIC_Guide/Scope_of_Variables|scope]]. You must avoid to have a marker of public [[NL/Documentation/BASIC_Guide/Scope_of_Variables|scope]] with the same name as one of the modules of the library.
+
{{Documentation/Caution|De namen van de modules in BASIC (standaard Module1, Module2, etc) zijn bij BASIC bekend onder een public [[NL/Documentation/BASIC_Guide/Scope_of_Variables|bereik]]. U moet vermijden om een markering te hebben in het [[NL/Documentation/BASIC_Guide/Scope_of_Variables|bereik]] met dezelfde naam als één van de modules van de bibliotheek.
  
Example : Suppose that in your Basic library you have a module named PrintDoc. You must not declare, in any module of your library, a Public variable or a Public constant, or a Sub, or a Function, named PrintDoc.
+
Voorbeeld : Veronderstel dat u in uw bibliotheek van BASIC een module hebt die is genaamd PrintDoc. U moet dus niet, in enige module van uw bibliotheek, een Public-variabele of een Public-constante, of een Sub, of een Function declareren die PrintDoc wordt genoemd.
  
If you do have such collision, BASIC may produce strange runtime error messages, or your Sub may not work.}}
+
Indien u een dergelijke botsing heeft kan BASIC vreemde foutberichten in runtime produceren, of uw Sub zou misschien niet werken.}}
  
{{Documentation/VBAnote|The rules for constructing markers are different in {{OOo}} Basic than in VBA. For example, {{OOo}} BASIC only allows special characters in markers when using <tt>Option Compatible</tt>, since they can cause problems in international projects.}}
+
{{Documentation/VBAnote|De regels voor de constructie van markeringen zijn anders in {{OOo}} BASIC dan in VBA. Bijvoorbeeld; {{OOo}} BASIC staat alleen spciale tekens toe in markeringen bij het gebruik van <tt>Option Compatible</tt>, omdat zij problemen kunnen veroorzaken in internationale projecten.}}
  
Here are a few examples of correct and incorrect markers:
+
Hier zijn een aantal voorbeelden van juiste en onjuiste markeringen:
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
Surname      ' Correct
+
Surname      ' Juist
Surname5    ' Correct (number 5 is not the first digit)
+
Surname5    ' Juist (getal 5 is niet het eerste cijfer)
First Name  ' Incorrect (spaces are not permitted)
+
First Name  ' Onjuist (spaties zijn niet toegestaan)
DéjàVu      ' Incorrect (letters such as é, à are not permitted)
+
DéjàVu      ' Onjuist (letters zoals é, à zijn niet toegestaan)
5Surnames    ' Incorrect (the first character must not be a number)
+
5Surnames    ' Onjuist (het eerst teken mag geen cijfer zijn)
First,Name  ' Incorrect (commas and full stops are not permitted)
+
First,Name  ' Onjuist (komma's en punten zijn niet toegestaan)
 
</source>
 
</source>
  
Enclosing a variable name in square brackets allows names that might otherwise be disallowed; for example, spaces.  
+
Omsluiten van de naam van een variabele door vierkante haken staat namen toe die anders verboden zouden zijn; bijvoorbeeld: spaties.  
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
   Dim [First Name] As String  'Space accepted in square brackets
+
   Dim [First Name] As String  'Spatie geaccepteerd tussen vierkante haken
   Dim [DéjàVu] As Integer    'Special characters in square brackets
+
   Dim [DéjàVu] As Integer    'Speciale tekens tussen vierkante haken
 
   [First Name] = "Andrew"
 
   [First Name] = "Andrew"
 
   [DéjàVu] = 2
 
   [DéjàVu] = 2

Revision as of 14:10, 20 January 2013

Book.png

Apache OpenOffice BASIC is een interpreter-taal. Anders dan C++ of Delphi, maakt de Apache OpenOffice BASIC-compiler geen uitvoerbare of zichzelf uitpakkende bestanden die in staat zijn om automatisch te worden uitgevoerd. In plaats daarvan voert u een programma in Apache OpenOffice BASIC uit binnen Apache OpenOffice. De code wordt eerst gecontroleerd op duidelijke fouten en dan regel voor regel uitgevoerd.

Programmaregels

De BASIC-interpreter's regel-georiënteerde uitvoering produceert één van de belangrijkste verschillen tussen BASIC en andere programmeertalen. Waar de positie van harde regeleinden in de broncode van programma's in Java, C++ of Delphi niet relevant is, vormt elke regel in een programma van BASIC zichzelf bevattende eenheid. Functie-aanroepen, rekenkundige uitdrukkingen en andere taalkundige elementen, zoals koppen voor functies en loops, moeten op dezelfde regel worden voltooid als die waarop zij beginnen.

Indien er niet voldoende ruimte is of indien dit resulteert in lange regels, dan kunnen verschillende regels worden gekoppeld door underscores _ toe te voegen. Het volgende voorbeeld geeft weer hoe vier regels van een rekenkundige bewerking kunnen worden gekoppeld:

LongExpression = (Expression1 * Expression2) + _
(Expression3 * Expression4) + _ 
(Expression5 * Expression6) + _
(Expression7 * Expression8)

Template:Documentation/Note

In aanvulling op het koppelen van individuele regels kunt u in Apache OpenOffice BASIC dubbele punten gebruiken om een regel in verschillende gedeelten op te delen, zodat er voldoende ruimte is voor verscheidene uitdrukkingen. De toewijzingen

a = 1 
a = a + 1 
a = a + 1 

kunnen als volgt worden geschreven:

a = 1  : a = a + 1  : a = a + 1

Opmerkingen

In aanvulling op de programmacode die moet worden uitgevoerd, kan een Apache OpenOffice BASIC-programma ook opmerkingen bevatten die de individuele delen van het programma uitleggen en belangrijke informatie verschaffen die in een later stadium behulpzaam kan zijn.

Apache OpenOffice BASIC verschaft twee methoden voor het invoegen van opmerkingen in de programmacode:

 • Alle tekens die volgen op een apostrof worden behandeld als opmerkingen:
  Dim A  ' Dit is een opmerking voor variabele A
 • Het sleutelwoord Rem, gevolgd door de opmerking:
  Rem Deze opmerking wordt voorafgegaan door het sleutelwoord Rem.

Een opmerking omvat normaal gesproken alle tekens tot aan het einde van de regel. Apache OpenOffice BASIC interpreteert dan de volgende regel weer opnieuw als een reguliere instructie. Indien opmerkingen meerdere regels omvatten moet elke regel worden geïdentificeerd als een opmerking:

Dim B   ' Deze opmerking voor variabele B is relatief lang
     ' en strekt zich uit over meerdere regels. Het
     ' teken voor een opmerking moet daarom worden herhaald 
     ' in elke regel.

Markeringen

Een programma in Apache OpenOffice BASIC kan dozijnen, honderden of zelfs duizenden markeringen bevatten, wat namen zijn voor variabelen, constanten, functies, enzovoort. Als u een naam selecteert voor een markering zijn de volgende regels van toepassing:

 • Markeringen mogen alleen Latijnse letters, getallen en underscores (_) bevatten.
 • Het eerste teken van een markering moet een letter of een underscore zijn.
 • Markeringen mogen geen speciale tekens bevatten, zoals ä â î ß.
 • De maximale lengte van een markering is 255 tekens.
 • er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. De markering EenTestVariabele, bijvoorbeeld, definieert dezelfde variabele als eentestVariabele en EENTESTVARIABELE.
  Er is echter één uitzondering op deze regel: onderscheidin hoofd- en kleine letters wordt gemaakt voor constanten van de UNO-API. Meer informatie over UNO wordt gepresenteerd in Introductie voor de API van Apache OpenOffice.


Documentation caution.png De namen van de modules in BASIC (standaard Module1, Module2, etc) zijn bij BASIC bekend onder een public bereik. U moet vermijden om een markering te hebben in het bereik met dezelfde naam als één van de modules van de bibliotheek.

Voorbeeld : Veronderstel dat u in uw bibliotheek van BASIC een module hebt die is genaamd PrintDoc. U moet dus niet, in enige module van uw bibliotheek, een Public-variabele of een Public-constante, of een Sub, of een Function declareren die PrintDoc wordt genoemd.

Indien u een dergelijke botsing heeft kan BASIC vreemde foutberichten in runtime produceren, of uw Sub zou misschien niet werken.

Documentation note.png VBA : De regels voor de constructie van markeringen zijn anders in Apache OpenOffice BASIC dan in VBA. Bijvoorbeeld; Apache OpenOffice BASIC staat alleen spciale tekens toe in markeringen bij het gebruik van Option Compatible, omdat zij problemen kunnen veroorzaken in internationale projecten.


Hier zijn een aantal voorbeelden van juiste en onjuiste markeringen:

Surname   ' Juist 
Surname5   ' Juist (getal 5 is niet het eerste cijfer)
First Name  ' Onjuist (spaties zijn niet toegestaan)
DéjàVu    ' Onjuist (letters zoals é, à zijn niet toegestaan)
5Surnames  ' Onjuist (het eerst teken mag geen cijfer zijn)
First,Name  ' Onjuist (komma's en punten zijn niet toegestaan)

Omsluiten van de naam van een variabele door vierkante haken staat namen toe die anders verboden zouden zijn; bijvoorbeeld: spaties.

 Dim [First Name] As String 'Spatie geaccepteerd tussen vierkante haken
 Dim [DéjàVu] As Integer   'Speciale tekens tussen vierkante haken
 [First Name] = "Andrew"
 [DéjàVu] = 2


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools