Difference between revisions of "NL/Documentation/BASIC Guide/Procedures and Functions"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Terminating Procedures and Functions Prematurely)
(Passing Parameters)
Line 85: Line 85:
 
</source>
 
</source>
  
== Passing Parameters ==
+
== Doorgeven van parameters ==
  
Functions and procedures can receive one or more parameters. Essential parameters must be enclosed in parentheses after the function or procedure names. The following example defines a procedure that expects an integer value <tt>A</tt> and a string <tt>B</tt> as parameters.
+
Functies en procedures kunnen één of meer parameters ontvangen. Essentiële parameters moeten worden omsloten door haken na de functie- of procedurenaam. Het volgende voorbeeld definieert een procedure die een Integer-waarde <tt>A</tt> en een tekenreeks <tt>B</tt> als parameters verwacht.
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
Line 95: Line 95:
 
</source>
 
</source>
  
Parameters are normally [http://en.wikipedia.org/wiki/Pass_by_reference#Call_by_reference passed by '''Reference'''] in {{OOo}} Basic. Changes made to the variables are retained when the procedure or function is exited:
+
Parameters worden normaal gesproken in {{OOo}} Basic [http://en.wikipedia.org/wiki/Pass_by_reference#Call_by_reference doorgegeven als '''verwijzing''']. Veranderingen, gemaakt in de variabelen, worden behouden als de procedure of functie wordt verlaten:
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
Line 101: Line 101:
 
   Dim A As Integer
 
   Dim A As Integer
 
   A = 10
 
   A = 10
   ChangeValue(A)
+
   WijzigWaarde(A)
   ' The parameter A now has the value 20
+
   ' De parameter A heeft nu de waarde 20
 
End Sub
 
End Sub
  
Sub ChangeValue(TheValue As Integer)
+
Sub WijizgWaarde(DeWaarde As Integer)
   TheValue = 20
+
   DeWaarde = 20
 
End Sub
 
End Sub
 
</source>
 
</source>
  
In this example, the value <tt>A</tt> that is defined in the <tt>Test</tt> function is passed as a parameter to the <tt>ChangeValue</tt> function. The value is then changed to 20 and passed to <tt>TheValue</tt>, which is retained when the function is exited.
+
In dit voorbeeld wordt de waarde <tt>A</tt>, die is gedefinieerd in de functie <tt>Test</tt>, doorgegeven als een parameter aan de functie <tt>WijzigWaarde</tt>. De waarde wordt dan veranderd naar 20 en doorgegeven aan <tt>DeWaarde</tt>, die wordt behouden als de functie wordt verlaten.
  
You can also pass a parameter as a '''value''' if you do not want subsequent changes to the parameter to affect the value that is originally passed. To specify that a parameter is to be passed as a value, ensure that the <tt>ByVal</tt> keyword precedes the variable declaration in the function header.
+
U kunt ook een parameter doorgeven als een '''waarde''' als u niet wilt dat opvolgende veranderingen in de parameter de oorspronkelijke waarde beïnvloeden. Zorg er voor dat het sleutelwoord <tt>ByVal</tt> voorafgaat aan de declaratie van de variabele in de kop van de functie om te specificeren dat een parameter moet worden doorgegeven als een waarde.
  
In the preceding example, if we replace the <tt>ChangeValue</tt> function then the superordinate variable A remains unaffected by this change. After the call for the <tt>ChangeValue</tt> function, variable <tt>A</tt> retains the value 10.
+
In het voorgaande voorbeeld zal, als we de functie <tt>WijzigWaarde</tt> vervangen, de bovenliggende variabele A niet beïnvloed worden door deze wijziging. Na de aanroep voor de functie <tt>WijzigWaarde</tt> behoudt de variabele <tt>A</tt> de waarde 10.
  
 
<source lang="oobas">
 
<source lang="oobas">
Sub ChangeValue(ByVal TheValue As Integer)
+
Sub WijzigWaarde(ByVal DeWaarde As Integer)
   TheValue = 20
+
   DeWaarde = 20
 
End Sub
 
End Sub
 
</source>
 
</source>
  
{{Documentation/VBAnote|The method for passing parameters to procedures and functions in {{OOo}} Basic is virtually identical to that in VBA. By default, the parameters are passed by reference. To pass parameters as values, use the <tt>ByVal</tt> keyword. In VBA, you can also use the keyword <tt>ByRef</tt> to force a parameter to be passed by reference. {{OOo}} Basic recognizes but ignores this keyword, because this is already the default procedure in {{OOo}} Basic.}}
+
{{Documentation/VBAnote|De methode voor het doorgeven van parameters aan procedures en functies in {{OOo}} BASIC is virtueel identiek aan die in VBA. Standaard worden de parameters doorgegeven als verwijzing. Gebruik het sleutelwoord <tt>ByVal</tt> om parameters door te geven als waarden. In VBA kunt u ook het sleutelwoord <tt>ByRef</tt> gebruiken om te forceren dat een parameter wordt doorgegeven als een verwijzing. {{OOo}} BASIC herkent maar negeert dit sleutelwoord, omdat het al de standaardprocedure is in {{OOo}} BASIC.}}
  
 
== Optional Parameters ==
 
== Optional Parameters ==

Revision as of 17:59, 21 January 2013

Book.png


Procedures en functies vormen belangrijke punten in de structuur van een programma. Zij verschaffen het raamwerk om een complex probleem op te delen in verschillende sub-taken.

Procedures

Een procedure voert een actie uit zonder een expliciete waarde te verschaffen. Zijn syntaxis is

Sub Test
 ' ... hier staat de actuele code van de procedure
End Sub

Het voorbeeld definieert een procedure genaamd Test die code bevat die kan worden benaderd vanaf elk punt in het programma. De aanroep wordt gemaakt door de procedurenaam op de relevante plaats in het programma in te voeren:

Functies

Een function, net als een procedure, combineert een blok programma's om te worden uitgevoerd in één logische eenheid. Echter, anders dan een procedure, verschaft een functie een retourwaarde.

Function Test
 ' ... hier staat de actuele code van de functie
 Test = 123
End Function

De retourwaarde wordt toegewezen via een eenvoudige toewijzing. De toewijzing hoeft niet te worden geplaatst aan het einde van de functie, maar kan op elke plaats in de functie worden gemaakt.

De voorgaande functie kan als volgt worden aangeroepen binnen het programma:

Dim A
A = Test

De code definieert een variabele A en wijst daar het resultaat van de functie Test aan toe.

De retourwaarde kan binnen de functie meerdere malen worden overschreven. Zoals met klassieke toewijzing van variabelen, geeft de functie in dit voorbeeld de waarde weer die daaraan het laatste was toegekend.

Function Test
 Test = 12
 ' ... 
 Test = 123
End Function

In dit voorbeeld is de retourwaarde van de functie 123.


Als een toewijzing is gestopt, geeft de functie een waarde nul weer (getal 0 voor numerieke waarden en een blanco voor tekenreeksen).

De retourwaarde van een functie kan elk type zijn. Het type wordt gedeclareerd op dezelfde manier als een declaratie van een variabele:

Function Test As Integer
 ' ... hier staat de actuele code van de functie
End Function

Als het type retourwaarde niet is gespecificeerd (zie het eerste voorbeeld van deze pagina), geeft de functie een variant terug.

Voortijdig beëindigen van procedures en functies

In Apache OpenOffice BASIC, kunt u de opdrachten Exit Sub en Exit Function gebruiken om een procedure of functie voortijdig te beëindigen, bijvoorbeeld voor foutafhandeling. Deze opdrachten stoppen de procedure of functie en laten het programma terugkeren naar het punt waarop de procedure en/of functie werd aangeroepen.

Het volgende voorbeeld toont een procedure die verder uitvoering beëindigt als de variabele ErrorOccured de waarde True heeft.

Sub Test
 Dim ErrorOccured As Boolean
 ' ...
 If ErrorOccured Then
  Exit Sub
 End If
 ' ...
End Sub

Doorgeven van parameters

Functies en procedures kunnen één of meer parameters ontvangen. Essentiële parameters moeten worden omsloten door haken na de functie- of procedurenaam. Het volgende voorbeeld definieert een procedure die een Integer-waarde A en een tekenreeks B als parameters verwacht.

Sub Test (A As Integer, B As String)
 ' ...
End Sub

Parameters worden normaal gesproken in Apache OpenOffice Basic doorgegeven als verwijzing. Veranderingen, gemaakt in de variabelen, worden behouden als de procedure of functie wordt verlaten:

Sub Test 
 Dim A As Integer
 A = 10
 WijzigWaarde(A)
 ' De parameter A heeft nu de waarde 20
End Sub
 
Sub WijizgWaarde(DeWaarde As Integer)
 DeWaarde = 20
End Sub

In dit voorbeeld wordt de waarde A, die is gedefinieerd in de functie Test, doorgegeven als een parameter aan de functie WijzigWaarde. De waarde wordt dan veranderd naar 20 en doorgegeven aan DeWaarde, die wordt behouden als de functie wordt verlaten.

U kunt ook een parameter doorgeven als een waarde als u niet wilt dat opvolgende veranderingen in de parameter de oorspronkelijke waarde beïnvloeden. Zorg er voor dat het sleutelwoord ByVal voorafgaat aan de declaratie van de variabele in de kop van de functie om te specificeren dat een parameter moet worden doorgegeven als een waarde.

In het voorgaande voorbeeld zal, als we de functie WijzigWaarde vervangen, de bovenliggende variabele A niet beïnvloed worden door deze wijziging. Na de aanroep voor de functie WijzigWaarde behoudt de variabele A de waarde 10.

Sub WijzigWaarde(ByVal DeWaarde As Integer)
 DeWaarde = 20
End Sub
Documentation note.png VBA : De methode voor het doorgeven van parameters aan procedures en functies in Apache OpenOffice BASIC is virtueel identiek aan die in VBA. Standaard worden de parameters doorgegeven als verwijzing. Gebruik het sleutelwoord ByVal om parameters door te geven als waarden. In VBA kunt u ook het sleutelwoord ByRef gebruiken om te forceren dat een parameter wordt doorgegeven als een verwijzing. Apache OpenOffice BASIC herkent maar negeert dit sleutelwoord, omdat het al de standaardprocedure is in Apache OpenOffice BASIC.


Optional Parameters

Functions and procedures can only be called up if all the necessary parameters are passed during the call.

Apache OpenOffice Basic lets you define parameters as optional, that is, if the corresponding values are not included in a call, Apache OpenOffice Basic passes an empty parameter. In the following example the A parameter is obligatory, whereas the B parameter is optional.

Sub Test(A As Integer, Optional B As Integer)
 ' ...
End Sub

The IsMissing function checks whether a parameter has been passed or is left out.

Sub Test(A As Integer, Optional B As Integer)
 Dim B_Local As Integer
 ' Check whether B parameter is actually present     
 If Not IsMissing (B) Then  
  B_Local = B   ' B parameter present
 Else
  B_Local = 0   ' B parameter missing -> default value 0
 End If
 ' ... Start the actual function
End Sub

The example first tests whether the B parameter has been passed and, if necessary, passes the same parameter to the internal B_Local variable. If the corresponding parameter is not present, then a default value (in this instance, the value 0) is passed to B_Local rather than the passed parameter.

Documentation note.png VBA : The ParamArray keyword present in VBA is not supported in Apache OpenOffice Basic.


Recursion

A recursive procedure or function is one that has the ability to call itself until it detects that some base condition has been satisfied. When the function is called with the base condition, a result is returned.

The following example uses a recursive function to calculate the factorial of the numbers 42, -42, and 3.14:

Sub Main
 Msgbox CalculateFactorial( 42 )  ' Displays 1,40500611775288E+51
 Msgbox CalculateFactorial( -42 )  ' Displays "Invalid number for factorial!"
 Msgbox CalculateFactorial( 3.14 )  ' Displays "Invalid number for factorial!"
End Sub 
 
Function CalculateFactorial( Number )
 If Number < 0 Or Number <> Int( Number ) Then
  CalculateFactorial = "Invalid number for factorial!"
 ElseIf Number = 0 Then
  CalculateFactorial = 1
 Else
  ' This is the recursive call:
  CalculateFactorial = Number * CalculateFactorial( Number - 1 )
 Endif
End Function

The example returns the factorial of the number 42 by recursively calling the CalculateFactorial function until it reaches the base condition of 0! = 1.

Template:Documentation/Note


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools