Gebeurtenissen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:54, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Apache OpenOffice dialoogvensters en formulieren zijn gebaseerd op een gebeurtenis georiënteerd programmeermodel waar u gebeurtenis-behandelaars kunt toewijzen aan de besturingselementen. Een gebeurtenis-behandelaar voert een voorgedefinieerde procedure uit als een bepaalde actie plaatsvindt, zelfs als die actie een andere gebeurtenis is. U kunt ook documenten of geopende gegevensbronnen bewerken met gebeurtenis-behandeling net als andere besturingselementen benaderen.

Apache OpenOffice besturingselementen herkennen verschillende typen van gebeurtenissen die kunnen worden geactiveerd in verschillende situaties. Deze typen gebeurtenis kunnen worden verdeeld in vier groepen:

 • Gecontroleerd door muis: Gebeurtenissen die reageren op acties van de muis (bijvoorbeeld, eenvoudige muis-bewegingen of een klik op een bepaalde locatie op het scherm).
 • Gecontroleerd door toetsenbord: Gebeurtenissen die worden geactiveerd door bepaalde toets-aanslagen.
 • Aanpassingen van de focus: Gebeurtenissen die Apache OpenOffice uitvoert als besturingselementen worden geactiveerd of gedeactiveerd.
 • Specifieke gebeurtenissen voor besturingselementen: Gebeurtenissen die alleen gebeuren in relatie met bepaalde besturingselementen.

Als u werkt met gebeurtenissen, verzeker u er dan van dat u het bijbehorend dialoogvenster maakt in de ontwikkelomgeving van Apache OpenOffice en dat het de vereiste besturingselementen of documenten (als u de gebeurtenissen wilt toepassen op een formulier) bevat.

De Apache OpenOffice BASIC ontwikkelomgeving (IDE)

De bovenstaande afbeelding toont de Apache OpenOffice BASIC ontwikkelomgeving met een dialoogvenster dat twee keuzelijsten bevat. U kunt de gegevens vanuit de ene lijst naar de andere verplaatsen met behulp van de knoppen tussen de twee keuzelijsten.

Als u het ontwerp op het scherm wilt weergeven, dan zou u de geassocieerde procedures voor Apache OpenOffice BASIC moeten maken zodat die kunnen worden aangeroepen door de gebeurtenisbehandelaars. Hoewel u deze procedures in elke module kunt gebruiken, is het beter hun gebruik tot twee modules te beperken. Om uw code makkelijker te kunnen lezen, zou u betekenisvolle namen moeten geven aan deze procedures. Direct springend naar een algemene programmaprocedure vanuit een macro kan onduidelijke code opleveren. In plaats daarvan, om onderhoud van de code en probleemoplossing te vereenvoudigen, zou u een andere procedure moeten maken om te dienen als startpunt voor gebeurtenisbehandeling – zelfs als het alleen maar één enkele aanroep naar de doelprocedure uitvoert.

De code in het volgende voorbeeld verplaatst een invoer vanuit de linker- naar de rechterlijst van een dialoogvenster.

Sub cmdSelecteren_Initiated
 
  Dim lstItems As Object
  Dim lstSelectie As Object
 
  lstItems = Dlg.getControl("lstItems")
  lstSelectie = Dlg.getControl("lstSelectie")
 
  If lstItems.SelectedItem > 0 Then
   lstSelectie.AddItem(lstItems.SelectedItem, 0)
   lstItems.removeItems(lstItems.SelectItemPos, 1)
  Else
   Beep
  End If
 
End Sub

Als deze procedure werd gemaakt in Apache OpenOffice BASIC kunt u die toewijzen aan een vereiste gebeurtenis met behulp van het venster voor de eigenschappen van de editor voor dialoogvensters.

Het dialoogvenster Actie toewijzen

Het dialoogvenster voor toewijzing somt alle beschikbare gebeurtenissen op. Om een macro toe te wijzen aan een gebeurtenis:

 1. Selecteer de gebeurtenis
 2. Klik op Macro...
 3. Blader naar en selecteer de macro die u wilt toewijzen
 4. Klik op OK

Parameters

Het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis is niet altijd genoeg voor een gewenste reactie. Aanvullende informatie kan nodig zijn. Bijvoorbeeld: u zou mogelijk de positie op het scherm waar op de muis werd gedrukt nodig kunnen hebben om een muisklik te verwerken.

In Apache OpenOffice BASIC kunt u parameters voor objecten gebruiken om meer informatie aan een procedure te verschaffen over een gebeurtenis, bijvoorbeeld:

Sub GebeurtenisVerwerken(Event As Object)
 
End Sub

De structuur en eigenschappen van het object Event zijn afhankelijk van het type gebeurtenis dat de aanroep van de procedure activeert.

Ongeacht het type gebeurtenis, verschaffen alle objecten toegang tot het relevante besturingselement en diens model. Het besturingselement kan worden benaderd met behulp van Event.Source en het model ervan met behulp van Event.Source.Model. Het dialoogvenster kan worden benaderd met behulp van Event.Source.Context.

U kunt deze eigenschappen gebruiken om een gebeurtenis te activeren binnen een gebeurtenisbehandelaar.

Gebeurtenissen voor de muis

Apache OpenOffice BASIC herkent de volgende gebeurtenissen voor de muis:

Muis verplaatst
gebruiker verplaatst de muis
Muis verplaatst met ingedrukte toets
gebruiker sleept muis met ingedrukte toets
Muisknop ingedrukt
gebruiker drukt op een muisknop
Documentation note.png Deze gebeurtenis wordt ook gebruikt voor het weergeven van een verzoek in een pop-up contextmenu op het besturingselement. In dat geval zal het lid PopupTrigger van de gebeurtenis dat aan uw macrofunctie wordt doorgegeven TRUE zijn. In het bijzonder, als zo'n verzoek wordt gedaan door te drukken op de rechter muisknop van het besturingselement, zal de gebeurtenis twee keer wordne geactiveerd: eenmaal voor het verzoek in de pop-up en eenmaal voor de echte gebeurtenis van de muis. Als u alleen geïnteresseerd bent in de klik met de muisklik zou uw macro alle aanroepen met PopupTrigger is TRUE moeten negeren.
Muisknop losgelaten
gebruiker laat ingedrukte muisknop los
Muis buiten
gebruiker verplaatst muis buiten het huidige venster

De structuur van de geassocieerde gebeurtenis-objecten wordt gedefinieerd in de structuur com.sun.star.awt.MouseEvent die de volgende informatie verschaft:

Buttons (short)
knop ingedrukt (één of meer constanten overeenkomend met com.sun.star.awt.MouseButton)
X (long)
X-coördinaat van de muis, gemeten in pixels vanaf de linker bovenzijde van het besturingselement
Y (long)
Y-coördinaat van de muis, gemeten in pixels vanaf de linker bovenzijde van het besturingselement
ClickCount (long)
aantal klikken geassocieerd met de gebeurtenis van de muis (als Apache OpenOffice snel genoeg kan reageren is ClickCount ook 1 voor een dubbelklik omdat slechts een individuele gebeurtenis wordt geactiveerd)

De constanten gedefinieerd in com.sun.star.awt.MouseButton voor de muisknoppen zijn:

LEFT
linkermuisknop
RIGHT
rechtermuisknop
MIDDLE
middelste muisknop

Het volgende voorbeeld geeft zowel de muispositie als de ingedrukte muisknop weer:

Sub MuisOmhoog(Gebeurtenis As Object)
 
  Dim Msg As String
 
  Msg = "Toetsen: "
  If Gebeurtenis.Buttons AND com.sun.star.awt.MouseButton.LEFT Then
   Msg = Msg & "LINKS "
  End If
 
  If Gebeurtenis.Buttons AND com.sun.star.awt.MouseButton.RIGHT Then
   Msg = Msg & "RECHTS "
  End If
 
  If Gebeurtenis.Buttons AND com.sun.star.awt.MouseButton.MIDDLE Then
   Msg = Msg & "MIDDELSTE "
  End If
 
  Msg = Msg & Chr(13) & "Positie: "
  Msg = Msg & Gebeurtenis.X & "/" & Gebeurtenis.Y
  MsgBox Msg
 
End Sub
Documentation note.png VBA : De gebeurtenissen Click en Doubleclick in VBA zijn niet beschikbaar Apache OpenOffice BASIC. Gebruik in plaats daarvan de gebeurtenis MouseUp van Apache OpenOffice BASIC de gebeurtenis click en imiteer de gebeurtenis Doubleclick door de logica van de toepassing te wijzigen.


Gebeurtenissen voor het toetsenbord

De volgende gebeurtenissen voor het toetsenbord zijn beschikbaar in Apache OpenOffice BASIC:

Toets ingedrukt
gebruiker drukt een toets in.
Toets losgelaten
gebruiker laat toets los

Beide gebeurtenissen hebben betrekking op de logische acties met toetsen en niet op de fysieke acties. Als de gebruiker verschillende toetsen indrukt om één enkel teken te maken (bijvoorbeeld om een accent aan een teken toe te voegen), dan maakt Apache OpenOffice BASIC slechts één gebeurtenis.

Eén enkele actie met een toets op een toets voor besturing, zoals de Shifttoets of de Alttoets maakt niet een onafhankelijke gebeurtenis.

Informatie over de ingedrukte toets wordt verschaft door het object van de gebeurtenis dat Apache OpenOffice BASIC levert aan de procedure voor gebeurtenisbehandeling. Het bevat de volgende eigenschappen:

KeyCode (short)
code van de ingedrukte toets (standaardwaarden overeenkomend met com.sun.star.awt.Key)
KeyChar (String)
teken dat is ingevoerd (rekening houdend met de toetsen voor besturing)

Het volgende voorbeeld gebruikt de eigenschap KeyCode om vast te stellen of de Entertoets, de Tabtoets, of één van de andere toetsen voor besturing werd ingedrukt. Als één van deze toetsen werd ingedrukt, wordt de naam van de toets weergegeven, anders wordt het teken dat werd ingedrukt weergegeven:

Sub ToetsIngedrukt(Gebeurtenis As Object)
 
  Dim Msg As String
 
  Select Case Event.KeyCode
  Case com.sun.star.awt.Key.RETURN
   Msg = "Return ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.TAB
   Msg = "Tab ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.DELETE
   Msg = "Delete ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.ESCAPE
   Msg = "Escape ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.DOWN
   Msg = "Pijl naar beneden ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.UP
   Msg = "Pijl naar boven ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.LEFT
   Msg = "Pijl naar links ingedrukt"
  Case com.sun.star.awt.Key.RIGHT
   Msg = "Pijl naar rechts ingedrukt"
  Case Else
   Msg = "Teken " & Gebeurtenis.KeyChar & " ingevoerd"
  End Select
  MsgBox Msg
 
End Sub

Informatie over andere constanten voor het toetsenbord kan worden gevonden in de API verwijzing onder de groep van constanten com.sun.star.awt.Key.

Gebeurtenissen voor de focus

Gebeurtenissen voor de focus geven aan of een besturingselement de focus ontvangt of verliest. U kunt deze gebeurtenissen, bijvoorbeeld, gebruiken om te bepalen of een gebruiker gereed is met het afwerken van een besturingselement zodat u andere elementen van een dialoogvenster kunt bijwerken. De volgende gebeurtenissen voor de focus zijn beschikbaar:


Bij ontvangen focus
element ontvangt de focus
Bij focusverlies
element verliest de focus

De objecten Event voor de gebeurtenissen voor de focus zijn als volgt gestructureerd:

FocusFlags (short)
oorzaak van de verandering van de focus (waarden overeenkomend met com.sun.star.awt.FocusChangeReason )
NextFocus (Object)
object dat de focus ontvangt (alleen voor de gebeurtenis Bij focusverlies)
Temporary (Boolean)
de focus is tijdelijk verloren gegaan

Besturingselement-specifieke gebeurtenissen

In aanvulling op de voorgaande gebeurtenissen, welke worden ondersteunt door alle besturingselementen, zijn er ook enkele besturingselement-specifieke gebeurtenissen die alleen zijn gedefinieerd voor bepaalde besturingselementen. De meest belangrijke van die gebeurtenissen zijn:

Item gewijzigd
de waarde van een besturingselement wijzigt
Status gewijzigd
de status van een besturingselement wijzigt
Tekst gewijzigd
de tekst van een besturingselement wijzigt
Actie uitvoeren
een actie die kan wordne uitgevoerd als het besturingselement wordt geactiveerd (bijvoorbeeld een knop die wordt ingedrukt)

Let er bij het werken met gebeurtenissen op dat sommige gebeurtenissen, zoals de gebeurtenis Actie uitvoeren, elke keer kan worden geactiveerd als u met de muis klikt op sommige besturingselementen (bijvoorbeeld op radioknoppen). Geen actie wordt uitgevoerd om te controleren of de status van het besturingselement daadwerkelijk is veranderd. Bewaar de oude waarde van het besturingselement in een globale variabele en controleer die dan, om te zien of de waarde is veranderd, als een gebeurtenis wordt uitgevoerd, om zulke “blinde gebeurtenissen” te vermijden.

De gebeurtenis Actie uitvoeren is ook om de volgende redenen vermeldenswaard:

 • Deze gebeurtenis wordt geactiveerd ofwel door het indrukken van een toets of een muisknop. Dus verschaft het een consistente interface voor gebruikers die navigeren met de muis of met het toetsenbord.
 • Wanneer de eigenschap Repeat van een drukknop is ingesteld op True, is deze gebeurtenis die welke elke keer wordt verzonden, net zolang als de actie die hem activeerde (toets ingedrukt of muisknop ingedrukt) gehandhaafd blijft.

De eigenschappen voor de gebeurtenis Status gewijzigd zijn:

Selected (long)
momenteel geselecteerd item
Highlighted (long)
momenteel geaccentueerd item
ItemId (long)
ID van het item


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools