Besturingselementen voor formulieren in detail

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 15:49, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


De beschikbare besturingselementen in formulieren zijn gelijk aan die van die in dialoogvensters. De selectie reikt van eenvoudige tekstvelden via keuzelijsten en combinatievakken tot diverse knoppen.

Hieronder vindt u een lijst met de meest belangrijke eigenschappen voor besturingselementen voor formulieren. Alle eigenschappen vormen een deel van de geassocieerde model-objecten.

In aanvulling op de standaard besturingselementen, is ook een tabel-controleveld-element beschikbaar voor formulieren, welke de complete medewerking van gegevensbron-tabellen toestaat. Dit wordt beschreven in het gedeelte Gegevensbron Formulieren in hoofdstuk Database-formulieren.

Knoppen

Het model-object van een besturingselement Knop verschaft de volgende eigenschappen:

BackgroundColor (long)
achtergrondkleur
DefaultButton (Boolean)
de knop dient als een standaard waarde. In dit geval reageert het ook op de invoer-knop als het geen focus heeft
Enabled (Boolean)
het besturingselement kan worden geactiveerd
Tabstop (Boolean)
het besturingselement kan worden bereikt via de toets  Tab ⇆ 
TabIndex (Long)
positie van het besturingselement in de volgorde van activering
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
Tag (String)
tekenreeks die aanvullende informatie bevat, die kan worden opgeslagen in de knop voor programma-gecontroleerde toegang
TargetURL (String)
doel-URL voor knoppen van het type URL
TargetFrame (String)
naam van het venster (of frame) waarin de TargetURL moet worden geopend bij activering van de knop (voor knoppen van het type URL)
Label (String)
label voor de knop
TextColor (Long)
tekstkleur van het besturingselement
HelpText (String)
automatisch weergegeven tekst van de Help die wordt weergegeven als de muisaanwijzer boven het besturingselement is
HelpURL (String)
URL van de online Help voor het overeenkomende besturingselement
ButtonType (Enum)
actie die is gekoppeld aan de knop (standaard waarde uit com.sun.star.form.FormButtonType)
State (Short)
in schakelknop, 1 = ingedrukt, 0 = normaal

Via de eigenschap ButtonType heeft u de mogelijkheid om een actie te definiëren die wordt uitgevoerd als de knop wordt ingedrukt. De geassocieerde groep van constanten com.sun.star.form.FormButtonType verschaft de navolgende waarden:

PUSH
standaard knop
SUBMIT
einde van formulier invoer (speciaal van belang voor formulieren in HTML)
RESET
herstelt alle waarden binnen het formulier naar hun originele waarden
URL
aanroep van de URL gedefinieerd in TargetURL (wordt geopend binnen het venster dat was gespecificeerd via TargetFrame)

De typen knop OK en Annuleren, die beschikbaar zijn in dialoogvensters, worden niet ondersteund in formulieren.

Optieknoppen

De volgende eigenschappen van een Optieknop zijn beschikbaar via zijn model-object:

Enabled (Boolean)
het besturingselement kan worden geactiveerd
Tabstop (Boolean)
het besturingselement kan worden bereikt via de toets  Tab ⇆ 
TabIndex (Long)
positie van het besturingselement in de volgorde van activering
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
Tag (String)
tekenreeks die aanvullende informatie bevat, die kan worden opgeslagen in de knop voor programma-gecontroleerde toegang
Label (String)
opschrift voor de knop
Printable (Boolean)
het besturingselement kan worden afgedrukt
State (Short)
indien 1, is de optie geactiveerd, anders is die gedeactiveerd
RefValue (String)
tekenreeks voor opslaan van aanvullende informatie (bijvoorbeeld, voor het beheren van ID's van records met gegevens)
TextColor (Long)
tekstkleur van het besturingselement
HelpText (String)
automatisch weergegeven tekst van de Help die wordt weergegeven als de muisaanwijzer boven het besturingselement is
HelpURL (String)
URL van de online Help voor het overeenkomende besturingselement

Het mechanisme voor het groeperen van optieknoppen verschilt tussen de besturingselementen voor dialoogvensters en formulieren. Waar de besturingselementen die na elkaar verschijnen in dialoogvensters automatisch worden gecombineerd om een groep te vormen, wordt het groeperen in formulieren uitgevoerd op basis van de namen. Om dit te kunnen doen, moeten alle optieknoppen van een groep dezelfde naam bevatten. Apache OpenOffice combineert de gegroepeerde besturingselementen in een array zodat de individuele knoppen van een programma in Apache OpenOffice BASIC op dezelfde manier kunnen worden bereikt.

Het volgende voorbeeld toont hoe door de modellen van de besturingselementen kan worden gegaan, waarbij de status van alle besturingselementen in een bepaalde groep als voorbeeld worden weergegeven:

Function test
 Dim oGroep as object
 Dim Doc As Object
 Dim Formulieren As Object
 Dim Formulier As Object
 Dim Ctl As Object
 Dim I as Integer
 
 Doc = ThisComponent
 Formulieren = Doc.Drawpage.Forms
 
 Formulier = Formulieren.GetbyIndex(0)
 
 oFormulier.getGroupByName("MijnOpties", oGroep)
 msg = ""
 for i = LBound(oGroep) to UBound(oGroep)
  oCtl = oGroep(i)
  msg = msg + oCtl.Name + ": " + (str(oCtl.State)) + chr(10)
 next i
 MsgBox msg 
 
End Function

De code komt overeen met het voorgaande voorbeeld voor het vaststellen van een eenvoudig besturingselement model. Het krijgt toegang tot de array met modellen via de methode GetGroupByName (in plaats van de methode GetByName om eenvoudige modellen te bepalen).

Keuzevakken

De volgende eigenschappen van een Keuzevak zijn beschikbaar via zijn model-object:

Enabled (Boolean)
het besturingselement kan worden geactiveerd
Tabstop (Boolean)
het besturingselement kan worden bereikt via de toets  Tab ⇆ 
TabIndex (Long)
positie van het besturingselement in de volgorde van activering
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
Tag (String)
tekenreeks die aanvullende informatie bevat, die kan worden opgeslagen in de knop voor programma-gecontroleerde toegang
Label (String)
opschrift voor de knop
Printable (Boolean)
het besturingselement kan worden afgedrukt
State (Short)
indien 1, is de optie geactiveerd, anders is die gedeactiveerd
RefValue (String)
tekenreeks voor opslaan van aanvullende informatie (bijvoorbeeld, voor het beheren van ID's van records met gegevens)
TextColor (Long)
tekstkleur van het besturingselement
HelpText (String)
automatisch weergegeven tekst van de Help die wordt weergegeven als de muisaanwijzer boven het besturingselement is
HelpURL (String)
URL van de online Help voor het overeenkomende besturingselement

Tekstvelden

De model-objecten van tekstvelden bieden de volgende eigenschappen:

Align (short)
oriëntatie van de tekst (0: links-uitgelijnd, 1: gecentreerd, 2: rechts-uitgelijnd)
BackgroundColor (long)
achtergrondkleur van het besturingselement
Border (short)
type rand (0: geen rand, 1: 3D rand, 2: eenvoudige rand)
EchoChar (String)
echo-teken voor veld met wachtwoord
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
HardLineBreaks (Boolean)
de automatische regeleinden worden permanent ingevoegd in de tekst van het besturingselement
HScroll (Boolean)
de tekst heeft een horizontale schuifbalk
MaxTextLen (Short)
maximale lengte van de tekst; als 0 wordt gespecificeerd is er geen limiet
MultiLine (Boolean)
staat invoer over meerdere regels toe
Printable (Boolean)
het besturingselement kan worden afgedrukt
ReadOnly (Boolean)
de inhoud van het besturingselement is alleen-lezen
Enabled (Boolean)
het besturingselement kan worden geactiveerd
Tabstop (Boolean)
het besturingselement kan worden bereikt via de toets  Tab ⇆ 
TabIndex (Long)
positie van het besturingselement in de volgorde van activering
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
Text (String)
tekst van het besturingselement
TextColor (Long)
tekstkleur van het besturingselement
VScroll (Boolean)
de tekst heeft een verticale schuifbalk
HelpText (String)
automatisch weergegeven tekst van de Help die wordt weergegeven als de muisaanwijzer boven het besturingselement is
HelpURL (String)
URL van de online Help voor het overeenkomende besturingselement

Keuzelijsten

Het model-object van de keuzelijsten verschaft de volgende eigenschappen:

BackgroundColor (long)
achtergrondkleur van het besturingselement
Border (short)
type rand (0: geen rand, 1: 3D rand, 2: eenvoudige rand)
FontDescriptor (struct)
structuur met details van het te gebruiken lettertype (overeenkomend met de structuur com.sun.star.awt.FontDescriptor)
LineCount (Short)
aantal regels van het besturingselement
MultiSelection (Boolean)
staat meervoudige selectie van items toe
SelectedItems (Array of Strings)
lijst van geaccentueerde items
StringItemList (Array of Strings)
lijst van alle items
ValueItemList (Array of Variant)
lijst met aanvullende informatie (bijvoorbeeld, voor het beheren van ID's van records met gegevens)
Printable (Boolean)
het besturingselement kan worden afgedrukt
ReadOnly (Boolean)
de inhoud van het besturingselement is alleen-lezen
Enabled (Boolean)
het besturingselement kan worden geactiveerd
Tabstop (Boolean)
het besturingselement kan worden bereikt met de toets  Tab ⇆ 
TabIndex (Long)
positie van het besturingselement in de volgorde van activering
FontName (String)
naam van het lettertype
FontHeight (Single)
hoogte van het teken in punten (pt)
Tag (String)
tekenreeks die aanvullende informatie bevat, die kan worden opgeslagen in de knop voor programma-gecontroleerde toegang
TextColor (Long)
tekstkleur van het besturingselement
HelpText (String)
automatisch weergegeven tekst van de Help die wordt weergegeven als de muisaanwijzer boven het besturingselement is
HelpURL (String)
URL van de online Help voor het overeenkomende besturingselement
Documentation note.png VBA : Door hun eigenschap ValueItemList verschaffen keuzelijsten een tegenhanger voor de eigenschap van VBA, ItemData, via welke u aanvullend informatie kunt toevoegen aan individuele items in de lijst.


Verder worden de navolgende methoden verschaft via het weergave-object van de keuzelijst:

addItem (Item, Pos)
voegt de gespecificeerde tekenreeks in onder Item op de positie Pos in de lijst
addItems (ItemArray, Pos)
voegt de invoeritems, opgesomd in de tekenreeks van het gegevensveld ItemArray, in de lijst in op de positie Pos
removeItems (Pos, Count)
verwijdert Count invoeritems vanaf de positie Pos
selectItem (Item, SelectMode)
activeert of deactiveert de accentuering voor het gespecificeerde element in de tekenreeks Item afhankelijk van de variabele SelectMode
makeVisible (Pos)
scrollt door de keuzelijst zodat het item, gespecificeerd bij Pos zichtbaar is


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools