Difference between revisions of "Farsi/Documentation"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
  
 
<div dir="RTL">
 
<div dir="RTL">
هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگهداری مستنداتی فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.
+
هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگه‌داری مستندات فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.
  
 
این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات اپن‌آفیس راحت باشید.
 
این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات اپن‌آفیس راحت باشید.
Line 11: Line 11:
  
 
<div style="padding: 5px; font-size:120%; font-weight:bold; background-color: #CDDBF6;">
 
<div style="padding: 5px; font-size:120%; font-weight:bold; background-color: #CDDBF6;">
[[farsi/Documentation/OOo3 User Guides|User Guides for OpenOffice.org 3.x]]</div>
+
[[farsi/Documentation/OOo3 User Guides|راهنماهای کاربری برای اپن آفیس غ.۳]]</div>
 
<div style="border: 1px solid #CDDBF6; margin-bottom: 15px;">
 
<div style="border: 1px solid #CDDBF6; margin-bottom: 15px;">
  

Revision as of 11:55, 27 May 2009


هدف از تعریف این پروژه، ایجاد و نگه‌داری مستندات فارسی برای اپن‌آفیس است.این مستندات می‌توانند شامل: راهنما‌های کاربری، سؤالات مکرراً پرسیده‌شده، چگونگی‌ها، نمونه‌ها، قالب‌های کاربر، راهنمای برنامه‌ها و مواد آموزشی باشد. به این ویکی در صفحه اصلی مستندات اپن‌آفیس پیوند داده شده است.

این یک ویکی است! بنابراین در مشارکت با مستندات اپن‌آفیس راحت باشید.

برای مشاهده فهرست صفحاتی که به کمک شما نیاز دارند، این‌جا را ببینید.

اگر چیزی را که به دنبال آن بوده‌اید پیدا نمی‌کنید، انجمن اپن‌آفیس را چک کنید.

راهنما‌های کاربر Writer

ما قصد داریم کتاب «راهنمای Writer» را به فارسی ترجمه کنیم. برای این کار از همان الگویی استفاده می‌کنیم که مؤلفین متن اصلی کتاب از آن استفاده کرده‌اند. برای دست‌رسی به متن اصلی کتاب، این‌جا را کلیک کنید.
Personal tools