Documentation/Dashboard/Styles

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Character Styles

Style:purpose of use Wiki syntax example What you get
Headings aaa aaa
Bullet lists aaa aaa
Numbered lists aaa aaa
Bold text: emphasis aaa aaa
Menu paths aaa aaa
Keystrokes aaa aaa
Links aaa aaa
Code aaa aaa

Paragraph Styles

Personal tools